To eksempler på udgifterne ved mediation

 

Eksempel 1

Parternes tvist angår en sagsværdi på DKK 750.000.

Efter mediationen er indledt hos Voldgiftsinstituttet, udpeger parterne selv mediator og aftaler med mediator en fast pris på DKK 25.000 + moms (efter instituttets formandskabs godkendelse), jf. § 4, stk. 2, i bilag 1 til Regler for mediation (2015).

Udgifterne til mediationen udgør DKK 56.000 og kan opgøres således;

  • Registreringsgebyr DKK 9.700
  • Afgift til Voldgiftsinstituttet DKK 11.050
  • Mediators honorar DKK 31.250 (heraf udgør DKK 6.250 moms)
  • Udgifter til forplejning i forbindelse med mødet ca. DKK 3.000
  • Udgift til leje af lokaler DKK 4.000 (læs mere her)

Hvis mediationen ikke føres til ende, f.eks. hvis modparten ikke accepterer mediationen eller mediator i starten af mødet konstaterer, at mødet er udsigtsløst, vil Voldgiftsinstituttets formandskab fastsætte en mindre afgift til instituttet, jf. § 3, stk. 5, i bilag 1 til Regler for mediation.

Hvis parternes tvist ikke er løst, når mediation er afsluttet, kan sagen overgå til voldgift, hvis dette er aftalt mellem parterne. I så fald kan registreringsgebyret DKK 9.700 og afgiften til Voldgiftsinstituttet DKK 11.050 blive krediteret til voldgiftssagens omkostninger, jf. nærmere §§ 2 og 3, stk. 3, i bilag 1 til Regler for mediation.

 

Eksempel 2

Parternes tvist angår en sagsværdi på DKK 8.000.000.

Mediators timepris er DKK 2.500 + moms. Mediator anvender 6 timer på at forberede sagen og 8 timer på at gennemføre mødet, dvs. i alt 14 timer.

Udgifterne til mediationen udgør DKK 99.000 og kan opgøres således;

  • Registreringsgebyr DKK 9.700
  • Afgift til Voldgiftsinstituttet DKK 41.400
  • Mediators honorar DKK 43.750 (heraf udgør DKK 8.750 moms)
  • Udgifter til forplejning i forbindelse med mødet ca. DKK 3.000
  • Udgift til leje af lokaler DKK 4.000 (læs mere her)

Hvis mediationen ikke føres til ende, f.eks. hvis modparten ikke accepterer mediationen eller mediator i starten af mødet konstaterer, at mødet er udsigtsløst, vil Voldgiftsinstituttets formandskab fastsætte en mindre afgift til instituttet, jf. § 3, stk. 5, i bilag 1 til Regler for mediation.

Hvis parternes tvist ikke er løst, når mediation er afsluttet, kan sagen overgå til voldgift, hvis dette er aftalt mellem parterne. I så fald kan registreringsgebyret DKK 9.700 og afgiften til Voldgiftsinstituttet DKK 41.400 blive krediteret til voldgiftssagens omkostninger, jf. nærmere §§ 2 og 3, stk. 3, i bilag 1 til Regler for mediation.

 

Bilag 1 til “Regler for mediation” (2015) om honorar til mediator, omkostninger mv.

 

Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og trådt i kraft per 1. juni 2015

 

Indledning

§ 1 Bestyrelsen har fastsat følgende bestemmelser for registreringsgebyr, beregning af administrationsafgiften til instituttet og mediators honorar. Taksterne træder i kraft 1. juni 2015 og finder anvendelse for alle mediationssager indledt på eller efter denne dato, uafhængigt af hvilken udgave af instituttets regler der finder anvendelse.

 

Registreringsgebyr

§ 2 Registreringsgebyret udgør DKK 9.700,00. I sager, som i det væsentlige ikke løses ved mediation, og hvor der umiddelbart herefter indledes en voldgiftssag ved instituttet, vil det betalte registreringsgebyr blive krediteret registreringsgebyret i voldgiftssagen.

 

Administrationsafgift

§ 3 Administrationsafgiften til instituttet fastsættes af formandskabet.

Stk. 2: Administrationsafgiften fastsættes til halv takst i forhold til hvad der følger af taksterne for beregning af administrationsafgift til instituttet, jf. § 2 i Bilag 1 til Voldgiftsinstituttets Regler for behandling af voldgiftssager.

Stk. 3: I sager, som i det væsentlige ikke løses ved mediation, og hvor der umiddelbart herefter indledes en voldgiftssag ved instituttet, vil administrationsafgiften blive krediteret administrationsafgiften i voldgiftssagen.

Stk. 4: Kan sagens værdi ikke bestemmes, fastsættes sagens værdi skønsmæssigt af formandskabet.

Stk. 5: Såfremt sagen ikke føres til ende, f.eks. fordi en part ikke accepterer anmodningen om mediation, jf. § 3, stk. 8 og § 4, fastsætter formandskabet en rimelig administrationsafgift under hensyntagen til det arbejde, som instituttet har haft med sagen og omstændighederne i øvrigt.

 

Mediators honorar og udgifter

§ 4. Medmindre andet aftales af parterne og mediator, fastsættes mediators honorar på baggrund af mediators rimelige tidsforbrug i mediationen. Honoraret skal fastsættes på baggrund af en timepris fastsat af formandskabet i forbindelse med godkendelsen af mediator.

Stk. 2: Hvis parterne og mediator er enige herom, kan formandskabet fastsætte mediators honorar som en fast pris. Den faste pris skal være rimelig og fastsættes på baggrund af sagens kompleksitet, om mediator har været med til at gennemføre sagen på en hurtig og omkostningsbevidst måde, den anvendte tid og andre relevante omstændigheder. Såfremt sagen ikke føres til ende som oprindelig forudsat, fastsætter formandskabet et rimeligt honorar under hensyntagen til det arbejde, som mediator har haft med sagen og omstændighederne i øvrigt.

Stk. 3: Mediators rimelige udgifter, som er relateret til sagen, fastsættes af formandskabet.

Stk. 4: Separate honoraraftaler mellem parterne og mediator er i strid med reglerne.

Stk. 5: Det fastsatte honorar inkluderer ikke eventuel moms eller andre skatter eller afgifter mv., der måtte være gældende for honoraret. Parterne er ansvarlige for at betale sådanne skatter eller afgifter, idet eventuel refusion heraf udelukkende er et anliggende mellem mediator og parterne.

 

 

Regler ved Mediation

Læs reglerne ved mediation