Omkostninger ved tvistløsningspaneler

 

Et tvistløsningspanel har til opgave at bistå parterne med at løse de tvister, som løbende kan opstå imellem parterne under opfyldelsen af en typisk længerevarende kontrakt.

Udover et registreringsgebyr på 9.700 kr. til instituttets bankkonto, skal parterne indbetale et kontant depot som sikkerhed for:

  • de indledende udgifter, som skønnes at være forbundet med nedsættelsen af panelet, herunder betaling af et honorar til medlemmerne af panelet for at sætte sig ind i parternes kontraktsgrundlag og de relevante omstændigheder i øvrigt, herunder ved eventuel besigtigelse mv.,
  • udgifterne ved afholdelsen af det i reglernes § 12 nævnte indledende møde, og
  • instituttets administrationsafgift ved behandling af sagen, jf. § 22, stk.3.

Instituttet fastsætter størrelsen af sikkerhedsstillelsen. Der forlanges sædvanligvis samme beløb af begge parter, medmindre parterne aftaler andet, eller sekretariatet bestemmer andet.

Med henblik på at dække de løbende omkostninger ved panelets assistance, skal der på det i § 12 nævnte indledende møde fastlægges et budget for omkostningerne, som er forbundet med panelets arbejde, herunder bl.a. fastlæggelse af principperne for honorering af tvistløsningspanelets medlemmer i forbindelse med løsningen af eventuelle tvister mv., jf. nærmere reglernes §§ 13-19, og om udbetalingen heraf, samt om parterne skal stille sikkerhed herfor og i givet fald hvordan.

Regler om tvistløsningspaneler

Læs reglerne om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet