Om Voldgiftsinstituttet

 

Der har siden 1894 eksisteret en fast voldgiftsinstitution i Danmark, som har medvirket ved løsning af tvister af forskellig art. Der er i den tid, som er gået, samlet en betydelig viden om voldgifts­be­handling og om sammensætning af voldgiftsretter i forhold til både national og international vold­gift.

Voldgiftsinstituttet, som er en non-profit selvejende institution, blev stiftet i 1981 under medvirken af Det Danske Advokatsamfund, Dansk Ingeniør­forening, Den Danske Dommerforening, SMWdanmark og Ingeniørsammenslutningen. Dansk Byggeri, IT-Brancheforeningen, Dansk Industri, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Danmarks Rederiforening, Dansk Erhverv og Dansk Forening for Voldgift er senere indtrådt i kredsen af organisationer bag Voldgiftsinstituttet.

Voldgiftsinstituttets formål er, som det siges i § 2 i instituttets vedtægt, at virke for voldgift efter de af bestyrelsen vedtagne regler herom ved voldgiftsretter, der udpeges af Voldgifts­instituttet for den enkelte sag.

Reglerne om voldgift blev revideret i 2004 med henblik på at bringe reglerne i over­ens­stem­melse med almindelig international standard samt igen i 2006 med henblik på at bringe reglerne i overensstemmelse med den voldgiftslov, som blev vedtaget i Danmark i 2005. Senest er reglerne blevet ændret i oktober 2007 og 1. maj 2013.

Voldgiftsinstituttet tager ved udpegningen af voldgiftsdommere behørigt hensyn til kvalifikationer, som parterne har aftalt, at voldgiftsdommeren skal have, og til forhold, som kan sikre udpegningen af en uafhængig og upartisk voldgiftsdommer. I sager, hvor ikke alle tvistens parter har hjemsted i samme land, vil Voldgiftsinstituttet udpege en voldgiftsdommer, som har hjemsted i et andet land end nogen af parterne, medmindre parterne har aftalt andet. Instituttet søger ved sammensætningen af den enkelte voldgiftsret at sikre, at der nås den bedst mulige, objektive og materielt rigtige afgørelse. Voldgiftsretterne sammensættes af personer, der besidder den højeste juridiske og faglige sagkundskab og nyder almindelig anerkendelse inden for deres fagområde. Voldgiftsinstituttet følger så vidt muligt de ønsker, parterne måtte have ved valget af voldgiftsdommer.

Voldgiftsinstituttet kan endvidere medvirke til mediation efter de af bestyrelsen i 2015 vedtagne regler herom.

Vedtægten og reglerne findes på hjemmesiden. Vedtægten findes på dansk og engelsk. Reglerne er udarbejdet på dansk, engelsk, tysk, fransk, kinesisk og russisk. På hjemmesiden findes også anbefalinger vedrørende formulering af voldgifts- og mediationsklausuler samt oversigter over henholdsvis honorartakster for voldgiftsdommere og mediatorer samt administrationsafgift til Voldgiftsinstituttet.

Enhver form for tvist uanset dens art, både national og international, ligger således inden for arbejdsfeltet for de af Voldgiftsinstituttet udpegede voldgiftsretter. Fagområdet for de voldgifts­ret­ter, der udpeges af Voldgifts­instituttet, er ikke begrænset, bortset fra spørgsmål, der ved ufravigelig lovgivning måtte være henlagt alene til de almindelige domstole.

Voldgiftsinstituttet er et redskab til på en betryggende måde at få løst tvister med de fordele, som vold­gifts­behandling indebærer. Instituttets regler om forenklet voldgiftsproces og om mediation skal imødekomme erhvervslivets behov for en mere uformel, friere og mindre omkostningskrævende løsning af tvister.

Voldgiftsinstituttet ledes af en bestyrelse, som udpeges af en række støtteorganisationer. Admini­strationen og den daglige drift af Voldgiftsinstituttet varetages af et sekretariat, der tillige admini­strerer sagerne, indtil voldgiftsretten er udpeget.

Yderligere oplysninger om Voldgiftsinstituttet kan fås ved henvendelse til sekretariatet.