Om Voldgiftsinstituttet

 

Voldgiftsinstituttet sikrer, at tvister bliver løst på betryggende måde og med de fordele, som vold­gifts­behandling indebærer. Det gælder for eksempel, at de udpegede voldgiftsdommere kan være højt specialiserede og at afgørelsen kan fuldbyrdes ved domstolene i ind- og udland.

Alle typer af konflikter kan behandles ved Voldgiftsinstituttet. Men formen kan være forskellig. For eksempel kan parterne aftale, at tvisterne skal afgøres efter et af instituttets ”fast track” tilbud eller ved mediation, der imødekommer erhvervslivets efterspørgsel på hurtigere, mere uformel og billigere løsning af tvister.

Parterne har sædvanligvis stor indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning. Når det er aftalt, at voldgiftsdommerne skal udpeges af Voldgiftsinstituttet, påser instituttet, at der i den enkelte sag udpeges højt kvalificerede, uafhængige og upartiske voldgiftsdommere.

Instituttet fastsætter også voldgiftsdommernes honorarer, i modsætning til ad hoc voldgift hvor dommerne selv fastsætter deres honorarer.

Voldgiftsinstituttet er en nonprofit organisation. Omkostningerne ved voldgiftssagen, herunder instituttets administrationsafgift kan beregnes på grundlag af sagens værdi via omkostningsberegneren på hjemmesiden: https://voldgiftsinstituttet.dk/omkostninger-voldgift/.

Instituttets almindelige omkostninger, herunder udgifter til personale, leje af lokaler mv. dækkes gennem de gebyrer og afgifter, som instituttet modtager for sin assistance i de indledte sager, samt renter og udbytter fra værdipapirer, som er anskaffet via instituttets egne midler samt depoter indbetalt af parterne i sagerne. Instituttets regnskaber er ikke offentligt tilgængelige, men instituttet kan oplyse, at instituttet har et solidt økonomisk fundament og en professionel administration af sine værdipapirer.

Størsteparten af de sager, der løses ved Voldgiftsinstituttet, behandles efter instituttets egne regler. Men instituttet kan også varetage behandlingen af sager, som skal foregå efter eksempelvis UNCITRALS regler om voldgift.

Voldgiftsinstituttets sags- og dokumenthåndtering sker via software, som er udviklet af instituttets it-leverandører, som samtidig står for driften af instituttets it-løsning. Til sikring af, at de generelle it-kontroller hos leverandøren er betryggende, indhentes der årligt erklæringer (ISAE 3000 og 3402), som revideres af eksterne revisorer.

Reglerne om voldgift er senest blevet ændret pr. 13. april 2021. Reglerne er udformet i overensstemmelse med standarderne i dansk og international voldgiftspraksis.

Voldgiftsinstituttet blev stiftet i 1981. Der er med tiden samlet en betydelig viden om tvistløsning og sammensætning af voldgiftsretter i både national og international vold­gift.