Regler for it-tvister

                           

 Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

 §1

Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige tvister i anledning af et bestemt retsforhold har aftalt at lade et juridisk eller teknisk spørgsmål afgøre i henhold til disse regler.

Stk. 2: En udtalelse kan vedrøre enten et juridisk spørgsmål, et teknisk spørgsmål eller en kombination af disse under en IT-kontrakt eller anden form for retsforhold mellem to eller flere parter, der hovedsagelig vedrører anvendelse af IT.

 

Anmodning om udtalelse

 §2

Anmodning om udtalelse indgives til Voldgiftsinstituttet (i det følgende: instituttet) af en part eller af parterne i forening.

Stk. 2: Anmodningen om udtalelsen skal indeholde

  1. Parternes fulde navne og adresser.
  2. Hver parts telefonnummer og e-mail adresse.
  3. Navne og adresser på parternes eventuelle advokater eller andre rådgivere.
  4. En fælles sagsfremstilling med de spørgsmål, der ønskes besvaret, og parternes anbringender samt relevante bilag eller alternativt positionsdokumenter fra hver af parterne indeholdende tilsvarende oplysninger.
  5. Fælles spørgetema.
  6. Eventuelt navn(e) på ekspert(er), som bringes i forslag.
  7. Eventuelle mødetidspunkter, såfremt parterne ønsker møde afholdt med den eller de udpegede eksperter.
  8. Angivelse af om der ønskes én fælles udtalelse, hvis flere eksperter udpeges.

Stk. 3: Den i stk. 2, nr. 4 nævnte fælles sagsfremstilling må højst fylde 20 sider (eksklusive bilagsliste). Indgiver parterne individuelle positionsdokumenter, må disse ikke fylde mere end 10 sider (eksklusive bilagsliste).

Stk. 4: Dokumenter, der henvises til i anmodningen om udtalelse, herunder aftalen om indhentelse af udtalelse, skal vedlægges i original eller kopi.

Stk. 5: Hvis anmodningen om udtalelse ikke er i overensstemmelse med stk. 2-4, kan instituttet anmode parterne om at berigtige dokumenterne og/eller afslutte sagen, uden præjudice for, at der kan indgives en ny anmodning om udtalelse om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt.

Stk. 6: Med anmodningen om udtalelse indbetales et gebyr på DKK 7.500. Gebyret refunderes ikke. Er beløbet ikke modtaget senest samtidig med anmodningen om udtalelse, fastsætter instituttet en frist for indbetaling af beløbet. Hvis beløbet ikke er betalt inden fristens udløb, kan instituttet afslutte sagen, uden præjudice for, at der kan indgives en ny anmodning om udtalelse om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt.

Stk. 7: Instituttet bekræfter straks over for parterne modtagelsen af anmodningen og datoen for anmodningens modtagelse.

Stk. 8: Modtages anmodningen om udtalelse fra en af parterne, uden at det fremgår, at den anden part ved indgåelse af forudgående aftale eller efterfølgende aftale har givet samtykke til iværksættelse af processen, underretter instituttet den anden part om anmodningen og beder samtidig om bekræftelse af, at processen kan iværksættes. Har den anden part ikke inden 3 dage fra modtagelsen af underretningen skriftligt meddelt instituttet pr. e-mail, at anmodningen om udtalelse accepteres i overensstemmelse med disse regler, kan instituttet afslutte sagen, uden præjudice for, at der kan indgives en ny anmodning om udtalelse om det eller de samme spørgsmål på et senere tidspunkt.

 

Udpegning af eksperten

 §3

Enhver, der virker som ekspert efter disse regler, skal være kvalificeret, tilgængelig, upartisk og uafhængig.

Stk. 2: Instituttet fører en af Danske IT-Advokater udarbejdet liste over certificerede juridiske eksperter, som er tilgængelig via instituttet. Parterne kan selv foreslå en eller flere kandidater fra denne liste eller lade instituttet bringe en egnet ekspert i forslag. Juridiske eksperter certificeres af certificeringsudvalget under Danske IT-Advokater og kan også omfatte andre jurister end certificerede IT-advokater i det omfang, de pågældende af certificeringsudvalget anses for at være i besiddelse af tilsvarende kvalifikationer og erfaringer.

Stk. 3: I forhold til tekniske eksperter sker udpegning af instituttet efter instituttets ”Regler for behandling af begæringer om forslag til sagkyndige” med de modifikationer, der følger af disse regler. Der betales ikke særskilt gebyr for udpegning af teknisk sagkyndige efter regler for forslag til sagkyndige, når udpegning sker efter disse regler om juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager. Parterne kan selv foreslå en eller flere kandidater.

Stk. 4: Uanset om parterne selv har bragt en ekspert i forslag, foretager instituttet en vurdering af den pågældende i forhold til, om vedkommende opfylder kravene i stk. 1 til at være tilgængelig, uafhængig og upartisk i henhold til disse regler.

Stk. 5: Hvis parterne ikke selv har peget på en ekspert, skal instituttet ved udpegningen tage behørigt hensyn til de kvalifikationer, som parterne har aftalt, at eksperten skal have, eventuelle geografiske hensyn samt hensyn til eventuelle andre forhold, som kan sikre udpegning af en uafhængig og upartisk ekspert efter disse regler. Før instituttet udpeger en ekspert, skal han/hun underskrive en erklæring om sin uafhængighed og upartiskhed og her oplyse om enhver omstændighed, der kan rejse berettiget tvivl om hans/hendes upartiskhed eller uafhængighed efter disse regler. Instituttet skal forelægge erklæringen for parterne.

Stk. 6: En udpeget ekspert skal straks underrette parterne og instituttet om ethvert forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl om ekspertens uafhængighed og upartiskhed.

Stk. 7: Instituttets formandskab træffer afgørelse om, hvorvidt en foreslået eller udpeget person må anses for inhabil, eller hvorvidt en udpeget ekspert må træde tilbage på grund af inhabilitet. Er henholdsvis en eller begge i formandskabet inhabile eller har forfald, deltager et andet henholdsvis to andre medlemmer fra instituttets bestyrelse i afgørelsen.

Stk. 8: Instituttet skal udpege eksperten senest tre arbejdsdage efter, at instituttet har modtaget anmodningen herom, forudsat at anmodningen opfylder reglerne.

Stk. 9: Såfremt parterne har indsigelser mod den udpegede eksperts upartiskhed og uafhængighed, skal sådanne indsigelser fremsættes senest to arbejdsdage efter, at instituttet har givet meddelelse til parterne om udpegningen.

 

§4

Såfremt en ekspert efter at være udpeget afgår ved døden, ønsker at fratræde eller hans/hendes hverv tilbagekaldes af instituttet, udpeger instituttet en ny ekspert.

Stk. 2: Udpegningen efter stk. 1 sker efter samme regler, som gjaldt for den, der er fratrådt mv.

 

Sikkerhedsstillelse

§5

Ud over det i § 2, stk. 6, anførte gebyr skal parterne inden en af instituttet fastsat frist indbetale et kontant depositum som sikkerhedsstillelse for de udgifter, som afgivelse af udtalelsen medfører, jf. § 9.

Stk. 2: Viser omkostningerne ved udtalelsen sig at blive større end oprindeligt antaget, og er parterne indforstået med dette, forhøjes beløbet, og forhøjelsen indbetales inden processen fortsætter.

Stk. 3: Indbetales det af instituttet krævede depositum ikke inden fristens udløb, kan instituttet afslutte sagen, uden præjudice for, at der kan indgives en ny anmodning om udtalelse om det eller de samme spørgsmål på et senere tidspunkt.

 §6

Den eller de udpegede eksperter holder sig i kontakt med instituttet om udviklingen i sagen med henblik på at sikre, at sikkerhedsstillelsen til enhver tid er tilstrækkelig.

 

Tilrettelæggelse af processen

 §7

Så snart den eller de udpegede eksperter er udpeget, meddeler instituttet parterne, at den eller de udpegede eksperter er udpeget samt dennes eller disses navn(e), adresse(r), telefonnumre samt e-mail-adresse(r), og sender samtidig sagens dokumenter samt en kopi af den foreliggende korrespondance til den eller de udpegede eksperter.

Stk. 2: Tilrettelæggelse af processen for afgivelse af udtalelse sker i overensstemmelse med disse regler. Såfremt et spørgsmål ikke er omtalt i disse regler, afgøres spørgsmålet i overensstemmelse med parternes aftale, eller i mangel af sådan aftale efter ekspertens bestemmelse.

Stk. 3: Eksperten skal være fair og upartisk, og sikre, at parternes behandles lige.

 

§8

Den eller de udpegede eksperter kan inden for fem arbejdsdage efter modtagelse af sagen anmode om yderligere materiale eller stille spørgsmål til parterne med henblik på skriftligt at oplyse sagen. Den eller de udpegede eksperter skal i den forbindelse fuldt ud respektere rammerne for sagen i form af det udarbejdede fælles spørgetema, men kan inden for disse rammer stille spørgsmål og anmode om oplysninger med henblik på, at udtalelsen afgives på et betryggende grundlag.

 

§9

Inden for fem arbejdsdage efter modtagelse af sagen skal den eller de udpegede eksperter samtidig fremkomme med en fast pris for afgivelse af udtalelsen, som oplyses direkte til parterne med kopi til instituttet. Er der udpeget både juridiske og tekniske eksperter afgives selvstændig fast pris for de respektive udtalelser. Eksperten kan efter eget valg vælge at specificere prisen for besvarelse af de enkelte spørgsmål i det fælles spørgetema, hvis det findes relevant.

Stk. 2: Kan parterne ikke acceptere prisen for udtalelsen, kan hver af parterne foretage tilbagekaldelse af anmodningen. Tilbagekaldelse skal ske senest to arbejdsdage efter parternes modtagelse af pris. Er det kun én af parterne, som finder, at prisen for udtalelsen ikke er acceptabel, afholder den anden part det samlede gebyr i § 2, stk. 6, alene. Ved tilbagekaldelse har den eller de udpegede eksperter alene krav på betaling for allerede udført arbejde inden for rammerne af gebyret, i det omfang instituttet finder dette rimeligt.

Stk. 3: Såfremt parterne er enige herom, kan parterne, efter modtagelse af den faste pris, vælge at begrænse spørgetemaet og anmode om en ny fast pris, som skal fremkomme inden for fem arbejdsdage. Anmodning om begrænsning skal fremsættes senest to arbejdsdage efter modtagelse af den oprindelige faste pris. I tilfælde af en anmodning om begrænsning af spørgetema, indbetales et reduceret depositum, inden en af instituttet fastsat frist i overensstemmelse med § 5.

Stk. 4: Såfremt en ekspert finder at udtalelsen indebærer et væsentligt større arbejde end forudsat ved afgivelse af den faste pris og skyldes dette forhold, som den pågældende ikke med rimelighed kunne have taget i betragtning ved afgivelse af den faste pris, kan eksperten anmode om, at den faste pris forhøjes. Såfremt en eller flere parter ikke kan tiltræde forhøjelsen træffer instituttet beslutning om forhøjelse og dennes størrelse.

 

§10

Såfremt der fra den eller de udpegede eksperters side stilles spørgsmål eller anmodes om yderligere materiale, skal parterne fremkomme med besvarelsen heraf eller materialet senest fem arbejdsdage efter modtagelsen. Hvis parterne ikke svarer på spørgsmålene eller fremkommer med materialet inden for denne frist, kan den eller de udpegede eksperter afgøre sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 2: Den eller de udpegede eksperter kan anmode parterne om at deltage i et møde eller en besigtigelse, såfremt dette kan holdes så betids, at fristen for afgivelse af udtalelse efter § 11, stk. 1 kan overholdes. Den eller de udpegede eksperter er ansvarlige for at fastlægge dagsordenen for mødet efter at have konsulteret parterne.

Stk. 3: Har parterne i anmodningen tilkendegivet, at de ønsker et møde med den eller de udpegede eksperter, afholdes dette møde på det af parterne angivne tidspunkt, forudsat at eksperten tilslutter sig. Den eller de udpegede eksperter er ansvarlige for at fastlægge dagsordenen for mødet efter at have konsulteret parterne.

 

Ekspertens udtalelse

§11

Den eller de udpegede eksperters udtalelse udtalelsen skal, medmindre andet aftales med parterne, afgives og sendes til parterne senest tyve arbejdsdage efter, at anmodningen er modtaget af instituttet, forudsat at instituttet har været i stand til at udpege en ekspert inden for tre arbejdsdage og processen efter disse regler i øvrigt er blevet fulgt. Har det ikke været muligt for instituttet at udpege eksperten inden for tre arbejdsdage eller er processen på andre punkter blevet forsinket, forlænges fristen for afgivelse af udtalelse med det antal dage processen er blevet forsinket.

Stk. 2: Eksperten skal på grundlag af anmodningen og den fremsendte sagsfremstilling besvare spørgetemaet samvittighedsfuldt, ordentligt og efter bedste evne og overbevisning. Besvarelsen skal ske inden for rammerne af det fælles spørgetema. I forhold til juridiske spørgsmål afgøres disse efter dansk rets regler, medmindre andet følger af den aftale eller det retsforhold, som spørgetemaet vedrører. Er retsforholdet undergivet udenlandsk ret, er det op til parterne sammen eller hver for sig at redegøre for de relevante retsregler i forbindelse med fremsættelse af anmodningen. Parterne kan konkret aftale, at et spørgsmål skal besvares efter billighed.

Stk. 3: I forhold til tekniske spørgsmål skal disse, medmindre andet følger af anmodningen eller spørgetemaet, besvares ud fra aftalte og øvrige relevante tekniske regler, standarder og normer.

Stk. 4: Udpeges der flere eksperter, skal de pågældende optræde som et kollegium af eksperter og koordinere deres udtalelser eller afgive én fælles udtalelse, såfremt parterne har anmodet om dette. Udpeges der både juridiske og teknisk eksperter, vil den juridiske ekspert være ansvarlig for denne koordination.

Stk. 5: I sager med flere eksperter, hvor der afgives én fælles udtalelse, er det tilstrækkeligt, at et flertal af de udpegede eksperter har underskrevet udtalelsen, såfremt årsagen til, at ikke alle har underskrevet, fremgår af udtalelsen.

Stk. 6. En ekspert, der er i mindretal med hensyn til begrundelsen og/eller resultatet af en fælles udtalelse, har ret til at få sit votum medtaget i udtalelsen.

 

§12

Inden afgivelse af udtalelsen sender eksperten så vidt muligt udkastet til gennemgang hos instituttet.

Stk. 2: Instituttet kan efter forudgående drøftelse med den eksperten indarbejde ændringer vedrørende udtalelsens form og kan uden at anfægte ekspertens kompetencer henlede ekspertens opmærksomhed på øvrige processuelle spørgsmål. Instituttets gennemgang af udtalelsen ændrer ikke ved, at alene den eksperten er ansvarlig for indholdet med de forbehold, der følger af disse regler.

 

§13

Udtalelsen skal være dateret, skriftlig og underskrevet af den eller de udpegede eksperter.

Stk. 2: Udtalelsen skal endvidere indeholde en gengivelse af spørgetemaet samt angive de faktiske og juridiske omstændigheder, der er lagt vægt på ved sagens afgørelse og besvarelse af spørgetemaet. Erklæringen kan endvidere indeholde en gengivelse af parternes anbringender og sagsfremstillingen som angivet i den fælles anmodning eller positionsdokumenterne, jf. § 2, stk. 2, nr. 4, medmindre andet aftales mellem eksperten og parterne.

 

§14

Udtalelsen er ikke bindende for parterne, medmindre andet aftales mellem parterne.

Stk. 2: Parterne afholder selv egne omkostninger og afholder ligeligt omkostningerne til den eller de udpegede eksperter.

 

Fortrolighed mv.

§15

Den eller de udpegede eksperter, parterne og instituttet skal opretholde fortrolighed med hensyn til alle forhold vedrørende udtalelsen og den konflikt, der har været omfattet af processen, medmindre andet aftales, eller offentliggørelse er nødvendig af hensyn til gennemførelsen eller gennemtvingelsen af et forlig på grundlag af erklæringen, eller hvis offentliggørelse er nødvendig af hensyn til overholdelse af bestemmelser, fastsat i lovgivning eller anden offentlig regulering, som en part er underlagt.

Stk. 2: Parterne forpligter sig til, medmindre andet aftales mellem parterne, ikke at påberåbe sig udtalelsen eller anvende den som bevismiddel i en efterfølgende retssag eller voldgiftssag. En part kan dog fremlægge udtalelsen i en sag vedrørende gennemtvingelse af krav på den anden parts betaling af omkostninger.

Stk. 3: Eksperten kan ikke udpeges som voldgiftsdommer eller på anden måde medvirke i en eventuel fremtidig rets- eller voldgiftssag vedrørende sagen, medmindre parterne aftaler andet.

 

Ansvar

§16

Eksperten, instituttet, dets bestyrelse, repræsentantskab eller ansatte kan ikke gøres ansvarlige for nogen handling eller undladelse i forbindelse med en anmodning om udtalelse, ekspertens behandling eller indholdet af en udtalelse, medmindre og kun i det omfang at en sådan ansvarsbegrænsning er udelukket ved lov.

 

Ikrafttrædelse mv.

§17

Disse regler træder i kraft den 1. september 2013.

Vedtaget af bestyrelsen for Danske IT-Advokater, Dansk IT’s fagudvalg, IT-Branchens juridiske udvalg og Voldgiftsinstituttet.

Hent PDF


Omkostninger

Se omkostningerne ved it-tvister hos Voldgiftsinstituttet.


Brochure

Læs Vejledning til sagkyndige i IT-sager som PDF