Regler for it-tvister

 

Der indledes mange sager om IT-tvister ved Voldgiftsinstituttet. For at imødekomme branchens behov for en hurtig og billig tvistløsningsproces har instituttet i samarbejde med Danske IT-advokater, Dansk IT og IT-Branchen udarbejdet særlige regler om juridisk/teknisk udtalelser i IT-sager (“IT-reglerne“). Hovedpunkterne i reglerne er:

a) Ved sagens indledning indbetales 7.500 kr., som skal dække registreringsgebyr og en administrationsafgift til instituttet.

b) Instituttet udpeger en uafhængig og upartisk sagkyndig med enten teknisk eller juridisk baggrund.

c) Teknisk sagkyndige udpeges efter instituttets sædvanlige praksis herfor, mens juridisk sagkyndige udpeges blandt personer, som er certificerede af certificeringsudvalget under Danske IT-advokater.

d) Efter indbetaling af depot (som står til sikkerhed for den sagkyndiges estimat over omkostningerne ved hans eller hendes assistance) og en kort forberedelsesfase, afgiver den sagkyndige sin udtalelse i sagen. Udtalelsen skal som udgangspunkt foreligge inden 20 arbejdsdage efter at anmodningen om en udtalelse er modtaget af instituttet

e) Udtalelsen er ikke bindende og kan ikke fremlægges i en eventuel senere rets- eller voldgiftssag, medmindre parterne aftaler andet.

 

Omkostninger

Se omkostningerne ved it-tvister hos Voldgiftsinstituttet.


Brochure

Læs Vejledning til sagkyndige i IT-sager som PDF