Regler for forslag til sagkyndige

 

Disse regler træder i kraft 1. juni 2015.

 

 

§1

Voldgiftsinstituttet (herefter: instituttet) fremkommer efter anmodning med forslag til en eller flere uafhængige og upartiske samt kvalificerede sagkyndige, som kan afgive erklæring om bestemte spørgsmål.

Stk. 2: Anmodningen behandles af instituttet i overensstemmelse med disse regler for forslag til sagkyndige (herefter: reglerne). Såfremt et spørgsmål ikke er omhandlet i reglerne afgøres spørgsmålet efter de regler, som instituttet måtte bestemme.

 

 §2

Den i § 1 nævnte anmodning skal indeholde:

  1. Partens og en eventuel modparts fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse, og oplysninger om parternes eventuelle advokater, herunder advokaternes navne, adresser, telefonnumre og e-mail adresser.
  2. En beskrivelse af sagens baggrund og emnet for den sagkyndiges opgave.
  3. De spørgsmål, som den sagkyndige skal afgive erklæring om, og en angivelse af en eventuel frist for afgivelse af erklæringen.
  4. En angivelse af de ønskede kvalifikationer hos den sagkyndige, eksempelvis uddannelse, erfaring, sprogfærdigheder mv.
  5. Oplysning om omstændigheder, som parten har kendskab til og som kan være relevante for at bedømme den sagkyndiges habilitet, jf. § 6.

Stk. 2: Bilag, der henvises til i anmodningen, skal vedlægges i original eller kopi.

Stk. 3: Medmindre parten anmoder om andet, modtager en eventuel modpart kopi af instituttets korrespondance med parten.

Stk. 4: Såfremt anmodningen ikke er i overensstemmelse med de ovennævnte bestemmelser, kan instituttet fastsætte en frist for opfyldelse heraf.

 

§ 3

Sammen med anmodningen skal der til instituttet indbetales et gebyr på DKK 3.000 pr. sagkyndig, som bringes i forslag. Gebyret tilbagebetales ikke i tilfælde, hvor anmodningen tilbagekaldes.

 

§4

Instituttet bringer hurtigst muligt en sagkyndig i forslag.

Stk. 2: En sagkyndig foreslået efter reglerne kan være enten en fysisk eller juridisk person. Instituttet kan bringe en flerhed af personer i forslag, såfremt dette skønnes nødvendigt for at leve op til de ønskede kvalifikationer, jf. § 2, stk. 1, nr. 4.

Stk. 3: Den sagkyndige kan have samme nationalitet og hjemsted i samme land som en af parterne, medmindre parten anmoder om, at den sagkyndige skal være af en anden nationalitet og have hjemsted i et andet land end nogen af parterne.

 

§

Instituttet kan afhængigt af sagens karakter beslutte at:

  1. Bringe én sagkyndig i forslag.
  2. Bringe flere sagkyndige i forslag, hvor parten eller parterne på baggrund af fx interviews med de sagkyndige kan vælge blandt de foreslåede sagkyndig.

Stk. 2: Til brug for instituttets overvejelser efter stk. 1 kan instituttet anmode parterne om hver især til instituttet at fremsende en liste med et nærmere angivet antal sagkyndige, som af den pågældende part skønnes at være kvalificeret.

 

§ 6

Enhver, der bringes i forslag som sagkyndig, skal være kvalificeret samt uafhængig og upar­­tisk i forhold til sagens parter, ligesom instituttet skal tage behørigt hensyn til kvalifikationer, som parterne har aftalt, at den sagkyndige skal have samt at den sagkyndige har den fornødne tid til at påtage sig opgaven.

Stk. 2: Før instituttet bringer en sagkyndig i forslag, skal den sagkyndige underskrive en erklæring om accept og om upartiskhed og uafhængighed. Den sagkyndige skal samtidig skriftligt oplyse om ethvert forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl om vedkommendes tilgængelighed, upartiskhed eller uafhængighed. Den sagkyndige skal endvidere fremlægge oplysninger om sin arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund mv. (CV). Instituttet forelægger erklæringen om accept og om upartiskhed og uafhængighed samt CV for parten og eventuelt modparten, hvis det, jf. § 2, stk. 3, er relevant.

Stk. 3: Det anførte gælder med de fornødne tilpasninger i tilfælde, hvor den sagkyndige er en juridisk person.

§ 7

Spørgsmål om honorar er et anliggende mellem parterne og den sagkyndige.

 

§ 8

Den sagkyndige, instituttet, medlemmer af instituttets bestyrelse, repræsentantskab, formandskab, sekretariat og generalsekretæren skal opretholde fortrolighed med hensyn til alle forhold vedrørende sagen.

 

§9

Hverken den sagkyndige, instituttet, medlemmer af instituttets bestyrelse, repræsentantskab, formandskab, sekretariat eller generalsekretæren kan gøres ansvarlig for nogen handling eller undladelse i forbindelse med forslag til en sagkyndig, medmindre og kun i det omfang at en sådan ansvarsbegrænsning er udelukket ved lov.

 

Vedtaget af bestyrelsen for Voldgiftsinstituttet 21.maj 2015.

HENT PDF


Omkostninger

Se omkostningerne ved udpegning af sagkyndige hos Voldgiftsinstituttet.


Brochure

Læs Vejledning til sagkyndige som PDF.