Om tvistløsningspaneler

 

Ved et tvistløsningspanel forstås et panel bestående af et eller flere uafhængige og upartiske medlemmer, som har til opgave at bistå parterne med at løse tvister, som løbende kan opstå imellem parterne under opfyldelsen af en typisk længerevarende kontrakt. Instituttets regler om tvistløsningspaneler er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under instituttet. Hovedpunkterne i reglerne er:

a) Panelet kan – afhængig af parternes ønsker –  komme med ikke-bindende tilkendegivelser eller afgørelser, som er bindende, medmindre en part gør indsigelse inden 14 kalenderdage. Panelet kan altid yde uformel bistand med at løse en tvist, f.eks. ved under en besigtigelse at komme med foreløbige og umiddelbare tilkendegivelser om, hvordan tvisten bør løses.

b) Udover et registreringsgebyr på 9.700 kr. indbetales et depot som sikkerhed for de indledende udgifter ved instituttets og tvistløsningspanelets arbejde, herunder afholdelsen af et forberedende møde, hvor sagens videre forløb tilrettelægges.

c) Bortset fra den uformelle tvistløsning, yder panelet bistand med at få afgjort eventuelle tvister efter den i reglernes §§ 14-19 beskrevne procedure, hvorefter panelets afgørelse i videst mulige omfang skal foreligge i tilknytning til, at parterne har haft lejlighed til at fremføre deres synspunkter, eventuelt under en mundtlig forhandling.

d) Honorar til medlemmerne af tvistløsningspanelet fastsættes endeligt af instituttets formandskab, og kan udbetales løbende, f.eks. på månedsbasis, i takt med at panelet har udført arbejdet. Medmindre parterne har aftalt andet eller tvistløsningspanelet bestemmer andet, bærer parterne ligeligt omkostningerne ved sagen.

Omkostninger

Se omkostningerne ved tvistløsningspaneler hos Voldgiftsinstituttet.