Hurtig Voldgiftskendelse

 

Voldgiftsinstituttet har vedtaget nye regler for Hurtig voldgiftskendelse. Parterne efterspørger til stadighed hurtigere og billigere tvistløsning. Voldgiftsinstituttets regler om hurtig voldgiftskendelse har til formål at imødekomme denne efterspørgsel uden at gå på kompromis med grundlæggende voldgiftsretlige principper. Reglerne er primært møntet på tvister med en lav økonomisk Værdi

Reglerne indeholder i § 18 en særlig nyskabelse, hvorefter hver part i mindre komplicerede sager kan indgive et begrundet forslag til, hvordan tvisten bør løses. Det påhviler herefter voldgiftsdommeren at afsige kendelse i overensstemmelse med det forslag, som voldgiftsretten mener udgør den mest rimelig løsning på tvisten.

Reglerne for hurtig voldgiftskendelse kan findes her.