Voldgiftsinstituttets vedtægter 2016

 

VEDTÆGT

for

VOLDGIFTSINSTITUTTET

Navn, binavne og hjemsted

§ 1

Instituttets navn er “Voldgiftsinstituttet”, i det følgende: instituttet.

Instituttets binavne er ”Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration”, “Det Danske Voldgiftsinstitut – Institut for voldgift, forligsmægling og mediation (Danish Arbitration, Conciliation and Mediation)”, “Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration)”,”Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)”, “Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark”, “Den Internationale Voldgiftsret i København”, “Det Nordiske Voldgiftsinstitut”, “Det Skandinaviske Voldgiftsinstitut”, “Det Nordiske Internationale Voldgiftsinstitut” og “Det Skandinaviske Internationale Voldgiftsinstitut”.

Stk. 2: Instituttet er en selvejende institution og har hjemsted i København.

Formål

§ 2

Instituttets formål er at virke for voldgift efter de af bestyrelsen vedtagne regler herom ved voldgiftsretter, der udpeges af instituttet for den enkelte sag.

Stk. 2: Instituttets formål er endvidere at virke for mediation efter de af bestyrelsen vedtagne regler herom.

Stk. 3: Tvister kan afgøres efter reglerne i stk. 1 og 2 uanset parternes hjemsted og nationalitet.

Stk. 4: Instituttet kan overvåge, at reglerne i stk. 1 og 2 overholdes og søger løbende at sikre, at reglerne er tidssvarende.

Stk. 5: Instituttet udpeger en eller flere voldgiftsdommere eller mediatorer i overensstemmelse med de i stk. 1 og 2 nævnte regler.

Stk. 6: Instituttet kan administrere sager om løsning af tvister efter andre regler end de, der er anført i stk. 1 og 2, herunder “International Seed Federation’s (ISF) Procedure Rules for Dispute Settlement for the Trade in Seeds for Sowing Purposes and for the Management of Intellectual Property, Mediation, Conciliation, Arbitration”. Instituttet kan endvidere udpege voldgiftsdommere, mediatorer, vurderingsmænd og syns- og skønsmænd efter andre regler end de, der er anført i stk. 1 og 2, herunder UNCITRAL Arbitration Rules.

Stk. 7: Instituttet støtter oplysning og undervisning i dansk og international voldgiftsret og mediation.

Repræsentantskabet

§ 3

Instituttets øverste myndighed er repræsentantskabet.

Stk. 2: Til repræsentantskabet udpeger Det Danske Advokatsamfund, Ingeniørforeningen i Danmark, Den Danske Dommerforening, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, IT-Brancheforeningen, DI, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Danmarks Rederiforening, Dansk Forening for Voldgift, Dansk Erhverv og Danske Advokater ét medlem og én suppleant. Repræsentantskabet kan med simpel majoritet indbyde andre organisationer til at udpege hver én repræsentant og én suppleant.

Stk. 3: Repræsentanterne indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel til ordinært repræsentantskabsmøde, som afholdes i København hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning

2. Forelæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat

3. Valg af bestyrelse

4. Valg af revisor

5. Eventuelt

Stk. 4: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan kræves indkaldt med 14 dages varsel af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, når det forlanges af tre repræsentanter med angivelse af dagsorden.

§ 4

Hver repræsentant har én stemme på repræsentantskabsmøderne.

Stk. 2: Alle beslutninger træffes og alle valg afgøres ved simpel stemmeflerhed bortset fra beslutning om ændring af instituttets vedtægt eller om opløsning af instituttet, jf. §§ 20 og 21.

Stk. 3: Enhver repræsentant har krav på at få et bestemt emne behandlet på repræsentantskabsmødet, hvis han over for bestyrelsen fremsætter skriftligt krav herom i god tid, for det ordinære repræsentantskabsmødes vedkommende inden 1. april.

§ 5

Repræsentantskabsmødet ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent.

Stk. 2: Over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet føres en protokol, af hvilken enhver repræsentant kan begære udskrift.

Bestyrelse

§ 6

Instituttets bestyrelse består af indtil 13 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Det Danske Advokatsamfund, Ingeniørforeningen i Danmark, Den Danske Dommerforening, IT-Brancheforeningen, DI, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Danmarks Rederiforening, Dansk Forening for Voldgift, Dansk Erhverv og Danske Advokater udpeger hver et medlem af bestyrelsen.

Stk. 3: De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet blandt repræsentanterne eller uden for disses kreds. Valget sker for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv for tiden indtil næste repræsentantskabsmøde, idet dog suppleringsretten ved vakance blandt de i stk. 2 nævnte bestyrelsesmedlemmer tilkommer de der nævnte organisationer.

Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, som skal være jurist, og en næstformand. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 6: Bestyrelsens formand og næstformand udgør formandskabet.

§ 7

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer eller revisor begærer bestyrelsesmøde indkaldt.

Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Alle anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis enten formanden og mindst 5 andre bestyrelsesmedlemmer eller i alt mindst 7 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 3: Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 8

Instituttet tegnes i alle retsforhold af formanden i forbindelse med 3 bestyrelses-medlemmer eller af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 9

Hvervene som medlem af repræsentantskabet og/eller bestyrelsen og/eller af de af bestyrelsen nedsatte fagudvalg er ulønnet. På et repræsentantskabsmøde, hvori deltager mindst tre fjerdedele af samtlige medlemmer, kan repræsentantskabet dog med simpelt flertal vedtage, at bestyrelsens formand og/eller næstformand skal være berettiget til at modtage vederlag for udførelsen af deres hverv.

Fagudvalg vedrørende voldgift

§ 10

For at understøtte varetagelsen af instituttets formål, jf. § 2 kan bestyrelsen nedsætte et fagudvalg vedrørende voldgift. Medlemmer af udvalget er formanden og næstformanden for bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger de øvrige medlemmer af udvalget, som kan bestå af så mange medlemmer, som bestyrelsen måtte finde passende. Bestyrelsen kan udpege medlemmer såvel inden for som uden for bestyrelsens kreds.

Fagudvalg vedrørende mediation

§ 11

For at understøtte varetagelsen af instituttets formål, jf. § 2, kan bestyrelsen nedsætte et fagudvalg vedrørende mediation. Medlemmer af udvalget er formanden og næstformanden for bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger de øvrige medlemmer af udvalget, som kan bestå af så mange medlemmer som bestyrelsen måtte finde passende. Bestyrelsen kan udpege medlemmer såvel inden for som uden for bestyrelsens kreds.

Fagudvalg vedrørende IT-ret

§ 12

For at understøtte varetagelsen af instituttets formål, jf. § 2, særligt i relation til sager om IT-ret kan bestyrelsen nedsætte et fagudvalg vedrørende IT-ret, som har til formål at vejlede instituttet om egnede IT-retskyndige voldgiftsdommere, mediatorer, vurderingsmænd og syns- og skønsmænd, som instituttet kan udpege i sager om IT-ret under instituttet, domstolene og konfliktløsning i andet regi.

Stk. 2: Medlemmer af udvalget er formanden og næstformanden for bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger efter forslag fra IT-interesseorganisationerne de øvrige medlemmer af udvalget, som kan bestå af så mange medlemmer, som bestyrelsen måtte finde passende. Bestyrelsen kan udpege medlemmer såvel inden for som uden for bestyrelsens kreds.

Fagudvalg vedrørende konfliktløsning i maritime sager

§ 13

For at understøtte varetagelsen af instituttets formål, jf. § 2, kan bestyrelsen nedsætte et fagudvalg vedrørende konfliktløsning i maritime sager. Medlemmer af udvalget er formanden og næstformanden for bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger de øvrige medlemmer af udvalget, som kan bestå af så mange medlemmer, som bestyrelsen måtte finde passende. Bestyrelsen kan udpege medlemmer såvel inden for som uden for bestyrelsens kreds.

Andre fagudvalg

§ 14

For at understøtte varetagelsen af instituttets formål, jf. § 2, kan bestyrelsen nedsætte andre fagudvalg end de i §§ 10-13 nævnte fagudvalg. Medlemmer af sådanne udvalg er formanden og næstformanden for bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger de øvrige medlemmer af udvalgene, som kan bestå af så mange medlemmer, som bestyrelsen måtte finde passende. Bestyrelsen kan udpege medlemmer såvel inden for som uden for bestyrelsens kreds.

Instituttets indtægter, formue, regnskab og revision

§ 15

Instituttets virksomhed forudsættes finansieret gennem de for behandling af tvister ved instituttet fastsatte afgifter.

Stk. 2: Instituttet skal kunne modtage bidrag og gaver fra offentlige myndigheder, de stiftende eller andre organisationer samt arv i henhold til testamentariske bestemmelser. Instituttet skal derimod af hensyn til dets uvildighed og uafhængighed være afskåret fra at modtage bidrag af nogen art fra erhvervsvirksomhed eller – i levende live – fra privatpersoner.

Stk. 3: Instituttets udgifter skal afholdes af dets indtægter og kun helt undtagelsesvis ved optagelse af lån og i så fald kun for en kortere periode.

Stk. 4: For instituttets forpligtelser hæfter alene instituttets egen formue.

§ 16

Instituttets formue skal – bortset fra den nødvendige daglige kassebeholdning – anbringes efter bestyrelsens bestemmelse som indskud i bank.

Stk. 2: Kapital, som instituttets bestyrelse finder det forsvarligt at hensætte på længere sigt, kan bestyrelsen lade anbringe i sådanne værdipapirer, som efter lovgivningen kan tjene til anbringelser af legatmidler.

§ 17

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2: Over instituttets drift føres et omhyggeligt bogholderi efter lovgivningens regler.

Stk. 3: Årsrapporten forelægges repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 18

Årsrapporten revideres af en på det ordinære repræsentantskabsmøde valgt statsautoriseret revisor.

Stk. 2: Revisor vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

Den daglige administration

§ 19

Instituttet ledes af en direktør sammen med bestyrelsen.

Stk. 2: Direktøren ansættes af bestyrelsen. Direktøren skal være jurist med praktisk erfaring for løsning af retstvister.

Stk. 3: Direktøren skal forelægge alle væsentlige spørgsmål for bestyrelsen.

Stk. 4: Efter samråd med bestyrelsen kan direktøren ansætte det nødvendige administrative personale.

Vedtægtsændringer – opløsning

§ 20

Til ændringer i denne vedtægt kræves vedtagelse på et repræsentantskabsmøde, hvori deltager mindst tre fjerdedele af samtlige medlemmer, hvorhos mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer skal stemme for ændringen.

Stk. 2: Såfremt et forslag om vedtægtsændring er vedtaget af tre fjerdedele af de afgivne stemmer, men uden at mindst tre fjerdedele af samtlige repræsentanter har deltaget i afstemningen, kan vedtægtsændringerne vedtages med den angivne majoritet uanset antallet af fremmødte repræsentanter på et nyt repræsentantskabsmøde, som inden 14 dage efter det førstnævnte repræsentantskabsmøde skal indkaldes til afholdelse med 14 dages varsel.

§ 21

Til vedtagelse af forslag om instituttets opløsning kræves samme majoritet som til vedtægtsændring, jf. § 20.

Stk. 2: Vedtages et forslag om opløsning, vælger det pågældende repræsentant-skabsmøde en likvidator, som skal opgøre og afslutte instituttets bo samt træffe bestemmelse om anvendelse af instituttets formue, som dog alene kan udloddes til en eller flere af de i henhold til lov anerkendte almennyttige eller almenvelgørende institutioner.

Vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde i København den 28. oktober 1981 og ændret på repræsentantskabsmøder den 29. maj 1990, 21. august 2003, 19. august 2004, 5. maj 2006, 26. september 2006, 18. december 2006, 4. oktober 2007, 18. august 2008, 27. maj 2009, 24. februar 2010, 5. januar 2012, 21. marts 2016 og 20. december 2016.