Ledig stilling som jurist (2021)

18/11/2022

Voldgiftsinstituttet får nye takster pr 1. december 2022

Pga. forhøjede udgifter stiger instituttets administrationsafgifter og gebyrer i sager, som behandles efter instituttets regler for behandling af voldgiftssager, med ca. 15 %. Forhøjelsen træder i kraft den 1. december 2022. Registreringsgebyret er uændret.

Via beregneren på https://voldgiftsinstituttet.dk/omkostninger-voldgift/ kan man danne sig et hurtigt overblik over administrationsafgiften og størrelsen af voldgiftsdommernes honorar. Beregneren vil den 1. december være opdateret med de nye administrationsafgifter.

Yderligere informationer om Voldgiftsinstituttets takster og gebyrer efter reglerne for behandling af voldgiftssager findes i det opdaterede takstblad, som kan læses her.

14/11/2022

Mødelokaler skræddersyet til voldgift og mediation

Voldgiftsinstituttet råder over lyse, nyindrettede mødelokaler med en af Københavns absolut bedste havneudsigter til konkurrencedygtige priser. Lokalerne er beliggende på Østerbro, tæt på offentlig transport og har gode parkeringsmuligheder.

Mødelokalerne er lydsikrede og forsynet med Wi-Fi. Det største af lokalerne kan rumme op til 23 mødedeltagere. Lokalerne er særligt indrettede og med moderne AV-udstyr til at gennemføre en virtuel mundtlig forhandling. Der er adgang til alle lokalerne fra elevator. Der er mulighed for frokost og anden forplejning, ligesom instituttets personale står klar til at bistå med praktiske opgaver, hvis der opstår behov herfor.

Lokalerne kan lejes til brug for alle typer af møder – og ikke kun voldgiftssager. Udlejningen sker på særdeles konkurrencedygtige vilkår i forhold til eksempelvis mødehoteller.

Kontakt os for mere information og book lokaler på e-mail office@voldgiftsinstituttet.dk eller tlf. 70 26 50 13.

14/11/2022

Keep it Simple, Stupid!

Dårligt formulerede voldgiftsaftaler både fordyrer og forlænger sagerne. Brug Voldgiftsinstituttets standardklausul i kontrakten, som giver parterne en god start på processen. Klausulen findes på dansk og engelsk og kan frit downloades fra hjemmesiden.

Tekst: Steffen Pihlblad, generalsekretær

Når en tvist skal afgøres ved voldgift, skal det være aftalt mellem parterne. Aftalen kan indgås på forskellige vilkår, som voldgiftsretten kan blive nødt til at forholde sig til, inden der er klarhed over, om den kan behandle sagen.

Parterne udnytter ofte aftalefriheden til at indgå helt simple voldgiftsaftaler, så som ”Tvister i forbindelse med kontrakten skal afgøres ved voldgift.” Sådanne voldgiftsaftaler giver ikke nødvendigvis anledning til problemer. Det ses imidlertid temmeligt ofte ved Voldgiftsinstituttet, at der i disse tilfælde opstår tvivl hos klageren om, hvorvidt voldgiftsaftalen giver mulighed for at indlede sagen ved Voldgiftsinstituttet.

Et krav vil sædvanligvis være, at det i aftalen er anført, at tvisten ikke alene skal afgøres ved voldgift, men også at dette skal ske ved Voldgiftsinstituttet og/eller efter instituttets regler. I modsat fald kan der opstå tvivl om, hvorvidt sagen skal behandles i instituttets regi, eller om det er aftalt at få løst eventuelle tvister i ad hoc regi. Hvis dette spørgsmål opstår, sørger parterne ofte for ved en efterfølgende aftale at præcisere, hvordan voldgiftsaftalen skal forstås. Nogle gange kan der imidlertid ikke opnås enighed mellem parterne om en fælles forståelse af voldgiftsaftalens indhold.

Det ses også, at parterne i voldgiftsaftalen har anført, at tvisten skal løses ved et institut eller en anden sammenslutning, der ikke findes. Parterne i sagen, gengivet i U2012.3001H, havde indgået en voldgiftsaftale, som angav, at tvister skulle afgøres ved voldgift i overensstemmelse med reglerne ved ”Copenhagen Maritime Arbitrators’ Association”. Der var under sagen enighed mellem parterne om, at en sådan sammenslutning ikke eksisterede. Retten fandt, at parternes voldgiftsaftale var så uklar, at en voldgiftssag ikke kunne gennemføres. Dette resultat har givet anledning til stor diskussion blandt voldgiftseksperter. Advokat Morten Frank anfører i Fortolkning af voldgiftsaftaler, side 312 f., at dommen må ”betragtes som en konkret begrundet afgørelse uden principiel betydning for fortolkning af voldgiftsaftaler i dansk ret.”, idet han videre anfører, at afgørelsen ”står som et uheldigt pejlemærke, som mangen en part i fremtiden vil anføre til støtte for mere, end den kan bære.” Se også fhv. højesteretsdommer Jon Stokholm i Festskrift till Stefan Lindskog, side 680, hvor han som konklusion på sin kritiske analyse af dommen diplomatisk anfører, at ”The last word is perhaps not yet said on this question under Danish law.” Advokat Mathias Steinø synes i ET 2019.12 at være mere positiv overfor afgørelsen.

Der foreligger mange andre eksempler på, at parterne har indsat mere eller mindre klare vilkår i voldgiftsaftalen, som har ført til forlængelse og fordyrelse af sagen. I afgørelsen, gengivet i U2019.3185Ø, fremgik det af voldgiftsaftalen, at der skulle udpeges en formand for voldgiftsretten, som “om muligt [skulle] være en forretningskyndig højesteretsdommer.” Sagsøgeren mente, at voldgiftsaftalen var til hinder for, at Voldgiftsinstituttet kunne udpege en advokat, da det viste sig ikke at være muligt at få udpeget en højesteretsdommer. Retten fandt imidlertid, at der ”hverken efter voldgiftsaftalens formulering eller bevisførelsen i øvrigt [var] grundlag for at antage, at parterne havde aftalt, at voldgiftsrettens formand skulle være en anden dommer fra domstolene, hvis det ikke var muligt at udpege en højesteretsdommer som formand for voldgiftsretten.”

Afgørelserne viser, at parterne bør være tilbageholdende med at fravige de voldgiftsklausuler, som anbefales af de forskellige voldgiftsinstitutter.

International Bar Association (IBA) har i 2010 udgivet publikationen ”Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses”. Disse guidelines angiver ”best practice”, faldgruber og indeholder forslag til formulering af konkrete vilkår i voldgiftsaftalen. Guidelinen indledes med en basisdel, som indeholder en beskrivelse af en række vilkår, der som minimum bør fremgå af en voldgiftsaftale i en international kontrakt. Guidelinen indeholder desuden en ”optional” del, hvori er beskrevet en række vilkår, som kan være relevante i forhold til den konkrete kontrakt. Desuden indeholder guidelinen forslag til formulering af såkaldte ”multi-tier dispute resolution clauses”, også kaldet eskalations-klausuler eller konflikttrapper, det vil sige tvistløsningsaftaler, hvor tvistløsningsforløbet typisk indledes med en eller flere former for uformelle forhandlingsforløb, for eksempel mediation, som – i tilfælde af frugtesløse forhandlinger – afløses af voldgift.

Her finder du standardklausul

Voldgiftsinstituttets hjemmeside indeholder forslag til forskellige tvistløsningsklausuler, som er udarbejdet under iagttagelse af det i overskriften nævnte ”KISS-princip” samt i øvrigt på baggrund af den i instituttet opsamlede erfaring gennem årene.

Fordelen ved at bruge sådanne anbefalede klausuler, er, at de er klart og tydeligt formulerede, og at de indeholder henvisning til instituttets bagvedliggende regelsæt, som typisk indeholder en ”default-regulering” af alle de steps, som er nødvendige og tilstrækkelige for at gennemføre et hurtigt og effektivt tvistløsningsforløb.

Tvistløsningsklausulerne er sædvanligvis gennemprøvet og vil kun i helt ekstraordinære tilfælde kunne give anledning til fortolkningstvivl.

Voldgiftsinstituttet anbefaler fx følgende voldgiftsklausul:

“Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom.”

Da udgangspunktet efter reglerne er, at voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer, kan det om antallet af voldgiftsdommere eventuelt tilføjes:

“Voldgiftsretten skal bestå af [én voldgiftsdommer] [tre voldgiftsdommere].”

Klausulen, som findes på både dansk og engelsk, kan frit downloades fra www.voldgiftsinstituttet.dk.

“Det ses også, at parterne i voldgiftsaftalen har anført, at tvisten skal løses ved et institut eller en anden sammenslutning, der ikke findes”

14/11/2022

Kønsdiversitet i international voldgift

International Council for Commercial Arbitration (ICCA) har udgivet ny rapport om kønsdiversitet i international voldgift. Rapporten blev præsenteret af arbejdsgruppen på et møde i Edinburgh, og indeholder blandt andet råd fra kvindelige voldgiftsdommere om, hvordan man fremmer karrieren i international voldgift.

I en ny rapport fra den verdensomspændende NGO, ICCA, analyseres historiske og nyere data om udpegninger af kvindelige voldgiftsdommere, ligesom der redegøres for fordelene ved kønsdiversitet i international voldgift. Rapporten blev fremlagt på et møde i Edinburgh i september. Oplysningerne, som rapporten bygger på, er indhentet fra forskellige voldgiftsinstitutioner fra en bred vifte af jurisdiktioner.

Rapporten indeholder desuden råd og vejledning fra over 70 kvindelige voldgiftsdommere fra hele verden om, hvordan man kan fremme sin karriere i international voldgift.

Voldgiftsinstituttet har også fokus på diversitet og udpegning af flere kvindelige voldgiftsdommere, og har blandt andet tilsluttet sig erklæringen om ”Equal Representation in Arbitration”. Formålet er at fremme diversitet blandt de ved instituttet udpegede voldgiftsdommere. Det er et arbejde, som foregår løbende, og vi vil vende tilbage i et kommende nyhedsbrev med et dansk perspektiv på kønsdiversitet i voldgiftssager, herunder med statistiske oplysninger om udpegning af kvindelige voldgiftsdommere ved instituttet.

LÆS MERE OM KØNSDIVERSITET I VOLDGIFT

ICCA – International Council for Commercial Arbitration – er en verdensomspændende NGO, som har til formål at fremme brugen af voldgift og andre tvistløsningsmetoder og forbedre processen herfor.

ICCA afholder hvert andet år en kongres, hvor der fokuseres på aktuelle emner indenfor international voldgift og anden tvistløsning. Den seneste kongres blev holdt i Edinburgh i dagene 18.-21. september 2022. Næste ICCA kongres afholdes i Hong Kong i perioden 5.-8. maj 2024.

Læs nærmere om ICCA på www.arbitration-icca.org.

 

LÆS DEN OPDATEREDE RAPPORT OM KØNSDIVERSITET I VOLDGIFT

Rapporten – Report of the Cross-Institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings (2022 Update) – kan downloades her.

ICCA udgiver løbende publikationer om væsentlige voldgiftsretlige emner, så som ”Guidelines on Standards of Practice in International Arbitration” (2021), ”Protocol on Cybersecurity in International Arbitration” (2022), “Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration?” (2022), som frit kan downloades fra ICCAs hjemmside.

LÆS OM ARBITARTION PLEDGE

Erklæringen om ”Equal Representation in Arbitration” forpligter voldgiftsinstitutioner til at tage konkrete og målrettede skridt til at fremme ligelig repræsentation af mænd og kvinder. Det Danske Voldgiftsinstitut har tilsluttet sig erklæringen. Læs nærmere om erklæringen på www.arbitrationpledge.com.

14/11/2022

Highlights fra Copenhagen Arbitration Day 2022

Erstatningsansvar i high-end voldgift

Voldgiftsdommeres erstatningsansvar ud fra såvel et dansk som et internationalt perspektiv. Det var et af emnerne på dette års Copenhagen Arbitration Day, og det giver stof til eftertanke i forhold til professionel ansvarsforsikring samt proces- og vidneregler for voldgiftsdommere i high-end voldgift, mener advokat René Offersen, der fortæller om de vigtigste pointer fra konferencen.

”Copenhagen Arbitration Day er vigtig for det internationale voldgiftsmiljøs opmærksomhed og forståelse af, at Norden bestemt er andet end Stockholm. Det er desuden en god måde at skabe grundlag for danske aktørers netværk og sidst, men ikke mindst, så er det et format, der kan trække internationale topprofiler til som talere, hvilket kan inspirere fagligt.”

Sådan lyder det fra advokat René Offersen, der for ICC Danmark sammen med Voldgiftsinstituttets generalsekretær Steffen Pihlblad har været Co-Chair ved Copenhagen Arbitration Day siden den første af slagsen, og senest den 15. september 2022, hvor Industriens Hus på Rådhuspladsen var mødested for mere end 200 deltagere fra Danmark og udlandet.

Temaet på Copenhagen Arbitration Day 2022 var ”The Arbitrator and the Law”, hvilket professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet, som dagens første taler foldede ud i et oplæg, hvor han belyste voldgiftsdommeres erstatningsansvar ud fra såvel et dansk som et internationalt perspektiv. Han konkluderede, at voldgiftsdommere kan og vil blive søgt draget til erstatningsansvar, hvilket i high-end voldgift gør det relevant at se på blandt andet professionel ansvarsforsikring, procesreglerne og vidnereglerne for voldgiftsdommere.

Eftermiddagens program omfattede to internationale talere fra øverste hylde, nemlig tyske Ulrike Gantenberg fra Gantenberg Dispute Experts og franske Michael Ostrove, der er Global Co-Chair i DLA-Pipers afdeling for international voldgift.

”Ulrike Gantenberg rangerer professionelt højt blandt de ’yngre’ aktører i det internationale voldgiftsmiljø, og hun er en af de ganske mange kvinder, der er kommet helt frem i første række. Der er nemlig sat handlinger bag ord om diversitet, så der tilstræbes nu udpeget lige så mange kvinder som mænd. Hendes LinkedIn profil er i øvrigt en farbar vej til indsigt i det internationale voldgiftsmiljø”, anbefaler René Offersen og tilføjer, at Michael Ostrove leverede et indlæg på højeste niveau, hvilket også var, hvad man kunne forvente af en Vice-President i ICC Court udpeget for Frankrig.

”Paris er stadig et centrum i international voldgift, så der er mange om buddet,” siger han.

Paneldebatten om Jura Novit Curia var et af dagens højdepunkter. Advokat Lotte Eskildsen fra Gorrissen Federspiel styrede debatten mellem professor Amund Bjøranger Tørum fra Oslo Universitet, landsdommer Julie Arnth Jørgensen og advokat Jacob C. Jørgensen. Debatten bekræftede ifølge René Offersen, at emnet er vigtigt.

”Grundsætningen om, at retten kender retsreglerne og ved, hvordan de anvendes, kræver omtanke af voldgiftsdommerne, der jo samtidig må sikre respekten af de grundlæggende voldgiftsretlige principper, så kendelsen ikke risikeres tilsidesat ved domstolene.”

Som led i bestræbelserne på at forankre og inddrage voldgiftsmiljøet havde Plesner og Bruun & Hjejle påtaget sig at arrangere velbesøgte Lunch Seminars, der begge havde høje faglige indhold med udenlandske eksperter i panelerne.

Copenhagen Arbitration Day 2022 blev afrundet med en overtegnet middag på Scandic Palace Hotel, hvor forhenværende højesteretspræsident Torben Melchior som inviteret festtaler leverede både bid og vid.

 

POWER POINTS FRA CAD 2022

The Accused Arbitrator: Will the increased focus on Arbitrator Liability Affect Arbitraion as We Know it? v/ Mads Bryde Andersen

Approaches to Best Practice for Facilitating Settlements in Arbitration v/Ulrike Gantenberg

The Biggest Challenges Facing Arbitral Institutions in the Next Decade v/Michael Ostrove

14/11/2022

Voldgift vil spille en endnu større rolle i fremtiden

Young Arbitrators Copenhagen har ti års jubilæum i november i år. Vi har spurgt formand, Anders Bjørn Munthe hvordan fremtiden ser ud for voldgift som alternativ til tvistløsning ved domstolene. Han peger blandt andet på, at domstole udenfor Danmarks grænser kan komme under pres fra politisk side som en af grundene til, at voldgift kommer til at spille en større rolle i fremtiden.

Hvilken fremtid ser du for brug af voldgift i forhold til konfliktløsning ved domstolene?

Voldgift vil utvivlsomt fortsætte med at spille en nøglerolle for løsning af kommercielle tvister i Danmark og internationalt.

I Danmark er vi lidt forkælede med uafhængige og velfungerende domstole og ligger helt i toppen på verdensplan, hvad angår fraværet af korruption. Men uden for vores grænser er billedet meget anderledes, og der kan være usikkerhed forbundet med kommercielle retstvister, da domstolene kan være ineffektive, komme under pres fra politisk side eller lade sig påvirke af andre særinteresser. Det er vi mere fri for, når parterne løser tvisten ved en voldgiftsret, næsten uanset hvor i verden den er nedsat. Det tror jeg er en af grundene til, at voldgift kommer til at spille en endnu større rolle i fremtiden.

Der er en masse andre fordele ved voldgift, som trækker i samme retning. Selvom man kan være tryg ved domstolene her i landet, så kan en voldgiftsret være at foretrække, fordi sagen kan foregå på andre sprog end dansk og efter internationalt anerkendte procesregler, samtidig med at afgørelsen har videre international gyldighed. Desuden er det muligt at udpege dommere med kommerciel forståelse eller branchekendskab. Det vil du selvfølgelig også møde i for eksempel Sø- og Handelsretten, men der er slet ikke den samme indflydelse på dommerudpegningen.

Og så er der selvfølgelig også fordelen ved, at voldgiftssagen får en endelig afgørelse i den første behandling. Det giver sikkerhed for, at sagen ikke trækker ud i flere år.

Oplever du, at interessen for voldgift blandt yngre advokater er blevet større på de ti år, YAC har eksisteret?

Vi oplever helt klart en stor interesse for voldgift blandt yngre advokater. Mit bud er, at det skyldes lysten til at arbejde med kommercielle tvister, samtidig med at voldgiftsmiljøet er noget særligt, der rækker ud over Danmarks grænser. Det særlige er, at vi alle dybest set agerer efter de samme regler i det meste af verden. Når man tænker over det, kan det føres tilbage til, at det i efterkrigstiden var muligt at opnå enighed om New York-konventionen om fuldbyrdelse af voldgiftskendelser. Betydningen af konventionen kan næsten ikke overvurderes, og det er den vigtigste grund til, at voldgift har vundet indpas globalt og overlevet gennem tiden.

De sidste ti år har jeg set en tendens til, at det er blevet mere almindeligt at udpege unge voldgiftsdommere, blandt andet fordi interessen for faget er større, og dermed er der flere af dem. Samtidig følger man sig nok ikke længere i så høj grad som tidligere bundet af dogmer om eksempelvis, at dommeren skal have en vis alder.

Hvad skal der til for at få flere unge ind som voldgiftsdommere?

Indenfor voldgift må man medgive, at erfaring tæller. Jeg ser det ikke som aldersdiskrimination, men som et udtryk for at faglig og personlig tyngde er vigtig. Du skal kunne sætte dig i respekt overfor parterne, og du skal kunne skære igennem, hvis bølgerne gør højt, og ja, det gør de ofte i konflikter.

Men når det er sagt, så mener jeg, at der er fordele ved at vælge de yngre voldgiftsdommere til. De er i gang med at opbygge deres renommé, har ofte bedre blik for at udnytte fordelene ved it og forbereder sig til tænderne. En yngre voldgiftsdommer vil ofte gå til opgaven med mere ydmyghed og føle sig mere bundet til reglerne. Så jeg mener, at der er fordele ved at vælge yngre dommere til nogle typer af sager, hvilket jeg i øvrigt synes, at Voldgiftsinstituttet har øje for – og når vi taler om løsninger, så spiller instituttet en stor rolle for at få flere yngre i spil, for det er som regel her, man får sin første udpegning.

 

Anders Bjørn Munthe, advokat (H), partner hos Hafnia Law Firm, hvor han har ekspertise indenfor blandt andet rets- og voldgiftssager og shipping.

 

YAC i ti år

Young Arbitrators Copenhagen er et forum for yngre jurister og andre med interesse i voldgift. Aldersgrænsen for medlemmer er 45 år. Der er ingen nedre aldersgrænse, og jurastuderende kan deltage uden at betale kontingent.

Foreningen blev etableret i 2012 af en gruppe yngre advokater med interesse for voldgift.

Formålet er at udbrede interesse for og viden om voldgift blandt andet gennem arrangementer i Danmark. Desuden formidler YAC invitationer fra tilsvarende foreninger i andre lande.

Foreningen fejrer jubilæet med et fagligt arrangement og en middag 30. november.

Læs mere på YAC.dk

 

 

 

 

16/09/2022

Program and Slides from the Copenhagen Arbitration Day 2022

Program from the Copenhagen Arbitration Day can be found here

 

Slides from the Copenhagen Arbitration Day can be found by clicking on each of the speeches below

 

Professor dr.jur. Mads Bryde Andersen, University of Copenhagen

The Accused Arbitrator: Will the Increased Focus on Arbitrator Liability Affect

Arbitration as We Know It?

 

Rechtsanwältin Ulrike Gantenberg, Gantenberg Dispute Experts

Approaches to Best Practice for Facilitating Settlements in Arbitration

 

Professor dr.jur. Amund Bjøranger Tørum, Scandinavian Institute of Maritime Law,

University of Oslo

Jura Novit Curia – Three Perspectives

 

Michael Ostrove, Global Co-Chair of International Arbitration at DLA Piper and

Vice-President of the ICC International Court of Arbitration

The Biggest Challenges Facing Arbitral Institutions in the Next Decade

14/09/2022

Velkommen til Voldgiftsinstituttets nyhedsbrev

Fremtiden for voldgift tegner lys. Det er en udvikling, som Voldgiftsinstituttet understøtter – ikke mindst gennem en høj kvalitetssikring i behandlingen af vores sager. Men udviklingen sker også via andre initiativer, som betyder, at virksomhederne i højere grad vælger voldgift og at Danmark anses for at være et attraktivt forum for løsning af tvister.

Af Jeppe Skadhauge, formand for bestyrelsen & Steffen Pihlblad, generalsekretær

 

Voldgiftsinstituttet har eksisteret i mere end 40 år og har igennem årene taget mange initiativer til at fremme institutionel voldgift og anden tvistløsning til gavn for erhvervslivet.

Vi har for nyligt vedtaget opdaterede regler for behandling af voldgiftssager, som er det regelsæt, der danner den juridiske ramme om langt de fleste af Voldgiftsinstituttets aktiviteter.

Allersenest har vi udarbejdet nye regler om hurtig voldgiftskendelse, som adresserer parternes ønsker om hurtigere og billigere tvistløsninger. Reglerne er primært møntet på tvister med en lav økonomiske værdi. Reglerne om hurtig voldgiftskendelse og de særlige nyskabelser i regelsættet er beskrevet i en særskilt artikel

Antallet af sager har over årene været stigende og ekspertisen blandt danske advokatfirmaer og voldgiftsdommere er øget betragteligt. Domspraksis viser, at domstolene konsekvent anerkender voldgift som et ligeværdigt alternativ til domstolsbehandling. Kontakten til erhvervslivet samt muligheden for at få en international tilgang til juraen skaber stor interesse for voldgift blandt de studerende på universiteterne, hvilket er en af de pointer, som professor, dr.jur. Torsten Iversen påpeger i interviewet, som også kan læses i nyhedsbrevet.

Fremtiden for voldgift i Danmark tegner således lys. Voldgiftsinstituttet understøtter denne udvikling. Ikke mindst gennem den løbende kvalitetssikring af behandlingen af vores sager, men også via andre initiativer, som kan bidrage til, at virksomhederne i endnu højere grad vælger voldgift og at Danmark også af udenlandske virksomheder til stadighed anses som et attraktivt forum for løsning af tvister

Ved at abonnere på nyhedsbrevet vil du blive opdateret om Voldgiftsinstituttet og de vigtigste nyheder på området.

Hovedsproget for nyhedsbrevet er dansk. Nogle artikler vil blive bragt på både dansk og engelsk, eller alene på engelsk, hvis dette er mest hensigtsmæssigt.

Følg os også på LinkedIn, hvor vi poster nyheder løbende.

God læselyst!

14/09/2022

Karrieren som voldgiftsdommer starter med at lytte

Der er stigende interesse for voldgift blandt studerende, oplever institutleder Torsten Iversen fra Aarhus Universitet. Hans bedste råd til unge jurister, der drømmer om en karriere som voldgiftsdommer, er, at opøve både evnen til at lytte og til at træffe beslutninger. Derudover gælder det om at opsøge fora, der beskæftiger sig med retsområdet.

Interessen for erhvervslivet og muligheden for at få en international tilgang til juraen. Det er de to af de væsentligste grunde til, at interessen for voldgift er stigende på Aarhus Universitet. Det mener institutleder, professor, dr.jur., Torsten Iversen.

”Der er en generel stigende interesse for voldgift blandt de studerende. Ikke bare her på Aarhus Universitet, men i hele verden. Hvis jeg skal sammenligne med, hvordan interessen var, da jeg blev ansat her på Aarhus Universitet for 30 år siden, så er der sket virkelig meget. Det skyldes flere ting – blandt andet at faget har et internationalt perspektiv,” siger Torsten Iversen, der i nogle år underviste i faget voldgift på det såkaldte elitemodul, som retter sig mod de bedste og mest aktive studerende.

På Aarhus Universitet er det i dag blandt andet den årlige internationale Vis Moot-konkurrence i Wien, der giver de studerende mulighed for at beskæftige sig med voldgiftsfaget. Vejledningsindsatsen, der ydes i samarbejde med advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, varetages fra universitetets side af professorerne Kim Sommer Jensen og Kasper Steensgaard samt ph.d.-studerende, nu videnskabelig assistent, Kristian Torp. Aarhus Universitets studerende placerer sig ualmindeligt flot blandt de 2.500 deltagere, der kommer fra 350 forskellige universiteter.

”Sidste år fik vi en holdsejr her på Aarhus Universitet for bedste svarskrift, og i år fik en af vores studerende, Frederik Kold Dalsgaard, prisen for bedste procedør. Vi har otte studerende med hvert år, og vi bruger virkelig mange ressourcer på at finde de rigtige kandidater, som har engagement, er dygtige fagligt, og som kan yde den ekstra indsats, det kræver at deltage, for det er virkelig hårdt at være med. Når vi gør det – nu for 17. gang i træk – så er det, fordi det har en meget stor betydning også for andre studerende, end de otte, der kommer til Wien. Deltagerne kommer nemlig tilbage og fortæller om, hvor sjovt og udfordrende det er at få lov til at spille en rolle i en rigtig sag, som de lever sig helt og holdent ind i. Det er alt sammen med til at skabe den grøde, som jeg oplever, at der er nu,” forklarer Torsten Iversen, der ser mange studerende rette ambitionerne mod både erhvervslivet og udlandet. Og med den kombination er voldgift et perfect match, mener han.

”Mange vælger at læse et semester i udlandet og har samtidig stor interesse i erhvervslivet, og derfor ser de voldgift som et fag, hvor de kan kombinere de to ting.”

Fordele ved voldgift

Det er netop her i dette krydsfelt, at voldgift har sin berettigelse, mener professoren.

”I de internationale relationer er fordelen ved voldgift stor, alene af den grund, at afgørelsen kan fuldbyrdes over for modparten i det meste af verden, da flere end 165 lande har ratificeret den såkaldte New York-konvention. Det giver parterne en tryghed, modsat den part, der står med en dansk dom, som ikke kan gennemtvinges overfor modparten via en domstol i eksempelvis Argentina. Med andre ord er sandsynligheden for at komme igennem med krav meget bedre, når tvisten bliver afgjort ved voldgift, hvor der også er procedurer, som vi har tillid til, og hvor vi kan undgå hjemmebanefordele ved at vælge et neutralt sted i verden, hvor sagen bliver afgjort,” forklarer Torsten Iversen, der også fremhæver muligheden for at få indflydelse på selve processen i sagen som en af de store fordele ved voldgift.

”Mens retsplejeloven bestemmer processen ved danske domstole ned i næsten alle detaljer – blandt andet skal hele sagen føres på dansk – så styrer partnerne ved voldgiftsretten selv processen. Det gælder også, hvilke sprog der kan anvendes. Det er en stor fordel for parterne, at de selv bestemmer. Undertiden kan man undgå tolkning undervejs, ved at et vidne forklarer sig på engelsk, selv om sagen i øvrigt kører på dansk. Samlet set kan der være mange fordele ved, at parterne får mere indflydelse på selve processen.”

Garanti for habile dommere

Der ingen garanti for, at sagsbehandlingstiden for en voldgiftssag er kortere end for en domstolssag, mener Torsten Iversen.

”Det er sådan med både voldgifts- og domstolssager, at de kan trække ud. Der skal måske indhentes eksperterklæringer, og den slags tager tid. Danske domstole er nogle af de mest pressede i EU – ingen tvivl om det – og det påvirker naturligvis sagsbehandlingstiden, men også voldgiftssager kan trække ud. Da parterne selv vælger dommerne i sagen, er det muligt at vælge personer, som har den fornødne tid, eller som er villige til at arbejde i ferieperioder, hvis sagen haster meget.”

Netop valget af dommerne er centralt for voldgiftssagen. Hver part kan vælge en upartisk dommer og får på denne måde en vis sikkerhed for, at partens synspunkter bliver hørt. Det typiske er, at de to partsudpegede sammen vælger opmanden, der leder og driver sagen frem.

Når det gælder den institutionelle voldgift, som Torsten Iversen vurderer er den hyppigst anvendte form, står instituttet inde for, at der ikke medvirker inhabile dommere.

”Selvom det koster lidt at vælge den institutionelle voldgift, er der for mig at se kun fordele ved at vælge denne form. Her får parterne en ramme om hele sagen og garanti for, at dommerne både arbejder indenfor de fastsatte takster og er habile – mens der i en ad hoc-voldgift i første omgang kun er de tre dommere til selv at tage stilling til, om en af dem skulle være inhabil. Det er rart for alle involverede, at der er et institut til at påse, at indsigelser mod en dommer behandles hurtigt og effektivt,” forklarer Torsten Iversen, der også ser fordele i, at instituttet blandt andet sørger for det praktiske i forbindelse med sikkerhedsstillelsen og til sidst foretager en gennemgang af voldgiftsrettens udkast til kendelse. For i sidste ende er voldgiftskendelser ”menneskeværk, og der kan ske fejl.”

Vejen til at blive voldgiftsdommer

På spørgsmålet om, hvordan man selv kan blive en efterspurgt voldgiftsdommer, bemærker Torsten Iversen, at det sværeste formentlig er at få den første sag.

”Mange unge jurister vil gerne være voldgiftsdommere, men det kan være svært at komme i gang – blandt andet fordi der oftest kun er en enkelt dommer på de mindre sager. Det var måske noget, man kunne overveje at ændre på, for det ville gøre det lettere for de unge at komme i spil. Jeg er sikker på, at mange gerne ville indgå i sager som sidedommere for en lavere sats de første gange, blot for at kunne komme i gang og få erfaring. Og det ville være godt. Det er nemlig en stor fordel at være tre dommere – især når man er ny. Det gør arbejdet langt mere interessant, når der er to andre at drøfte sagen med, ligesom det også giver en tryghed for parterne, at der er tre dommere, fordi det sikrer, at alt kommer frem og alle nuancer er med. Af samme grund er der også altid flere medvirkende i domstolenes øvre instanser, nemlig tre i landsretterne og fem i Højesteret,” siger Torsten Iversen, der selv startede sin karriere som voldgiftsdommer ved lidt af et tilfælde for snart 30 år siden.

”Jeg fik min første sag i en ad hoc-voldgift, da en tidligere studiekammerat mente, at det kunne jeg nok klare. På det tidspunkt var jeg lige startet som adjunkt her på universitetet, og det var virkelig sjovt at få en praktisk juridisk opgave ved siden af – oven i købet som dommer. Siden fik jeg andre mindre sager, og mit arbejde udviklede sig derfra. Men jeg anerkender, at det kan være svært at få den første sag.”

”Hvis jeg skal give et råd til unge, der går med en voldgiftsdommer i maven, vil jeg pege på Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse, på uddannelsesophold i udlandet – for engelskkundskaber i skrift og tale er et must – og på at lære at lytte såvel som at træffe beslutninger. Samtidig vil jeg opfordre til, at man opsøger de fora, som beskæftiger sig med retsområdet, som for eksempel den danske forening for unge voldgiftsinteresserede, YAC, og Voldgiftsforeningen. Man skal samtidig tilsætte en god portion tålmodighed, for alting tager tid. Så skal det nok gå alt sammen, for antallet af voldgiftssager er stigende.”

 

 

Torsten Iversen

Professor, dr.jur. Institutleder på Aarhus Universitet, Juridisk Institut. Torsten Iversen er desuden en efterspurgt voldgiftsdommer i både danske og internationale sager.

 

Parterne udpeger voldgiftsdommerne

Både i ad hoc og institutionel voldgift har parterne selv indflydelse på, hvilke voldgiftsdommere der afgør sagen.

I sager med tre dommere, kan parterne hver vælge en voldgiftsdommer og i fællesskab voldgiftsrettens formand. Hvis sagen alene skal afgøres af en enevoldgiftsdommer kan parterne vælge denne i fællesskab.

Voldgiftsinstituttet står inde for, at der ved udpegningen af voldgiftsdommere er taget behørigt hensyn til de kvalifikationer, som parterne har aftalt, at voldgiftsdommeren skal have, og til forhold, som sikrer udpegningen af en uafhængig og upartisk voldgiftsdommer. 

Såfremt parterne ikke selv ønsker at udpege voldgiftsrettens medlemmer, påhviler det Voldgiftsinstituttet at udpege dommerne. Det sker på grundlag af en konkret vurdering. I denne vurdering tages blandt andet hensyn til det omtvistede beløbs størrelse. Hvis dette er meget stort, udvælges typisk nogle meget erfarne voldgiftsdommere. Hvis det omtvistede beløb ikke er så stort, udvælges ofte talentfulde, yngre voldgiftsdommere, der herigennem kan få mulighed for at opnå erfaringer som voldgiftsdommere.

 

Young Arbitrators Copenhagen

Alle med interesse for voldgift, som er under 45 år, kan blive medlem af YAC, der udbreder viden om dansk og international voldgift blandt yngre advokater, advokatfuldmægtige, virksomhedsjurister, akademikere og andre interesserede.

Medlemskab giver mulighed for at deltage i foreningens arrangementer af både faglig og social karakter, udveksle erfaringer med ligesindede samt udvikle et netværk inden for voldgiftsmiljøet.

Læs mere på yac.dk

 

Dansk Forening for Voldgift

Foreningen fremmer kendskabet til national og international voldgift gennem kurser og arrangementer om voldgift. Herudover formidler foreningen faglig information om udvikling af praksis og teori nationalt, såvel som internationalt. Foreningen har endvidere udarbejdet bevisoptagelsesregler. Det er målet, at disse aktiviteter vil inspirere og sikre et højt fagligt niveau blandt medlemmerne.

Læs mere på voldgiftsforeningen.dk

14/09/2022

Voldgiftsinstituttets nye regler om hurtig voldgiftskendelse

Parterne efterspørger til stadighed hurtigere og billigere tvistløsning. Voldgiftsinstituttets regler om hurtig voldgiftskendelse har til formål at imødekomme denne efterspørgsel. Vi besvarer her seks centrale spørgsmål om reglerne.

 

 1. Hvornår bruges reglerne om hurtig voldgiftskendelse?

Reglerne er primært møntet på tvister med en lav økonomiske værdi. Reglerne indebærer en hurtigere afgørelse end, hvad der følger efter instituttets almindelige regler (Regler for behandling af voldgiftssager), uden at dette sker på bekostning af grundlæggende voldgiftsretlige principper.

 

 1. Hvorfor er processen efter reglerne hurtigere?

Reglerne om hurtig voldgiftskendelse indeholder bestemmelser, som indebærer en hurtigere proces end efter instituttets almindeligere regler. Det drejer sig f.eks. om:

 

 • Færre krav og kortere frister for indgivelse af f.eks. klageskrift og svarskrift.
 • Frister på 10 kalenderdage, f.eks. for indgivelse af svarskrift og afsigelse af voldgiftskendelse.
 • En særlig bestemmelse om, at voldgiftsretten kan begrænse parternes adgang til at fremlægge processkrifter, dokumenter og anden bevisførelse.
 • Der kan ikke gennemføres syn og skøn som led i sagen, medmindre parterne aftaler dette.
 • Der afholdes ikke mundtlig forhandling, idet sagen afgøres på grundlag af det skriftlige materiale og eventuel besigtigelse, medmindre parterne aftaler andet.
 • Efter § 18 gælder en særlig procedure, hvor der spares tid ved, at hver part indgiver et begrundet forslag til, hvordan tvisten bør løses, hvorefter voldgiftsretten afsiger kendelse i overensstemmelse med det forslag, som udgør den mest rimelig løsning på tvisten.

 

 1. Hvilken fremgangsmåde gælder efter § 18?

Bestemmelsen i § 18 er en nyskabelse til brug for løsning af tvister i mindre komplicerede sager. Efter bestemmelsen kan parterne i fællesskab anmode voldgiftsretten om at tilslutte sig, at tvisten helt eller delvist afgøres i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde: Hver part indgiver til voldgiftsretten et kort begrundet forslag til, hvordan parten mener, at tvisten bør løses. Herefter vælger voldgiftsretten inden en frist på 10 kalenderdage det af de indgivne forslag, som voldgiftsretten efter en samlet vurdering mener udgør den mest rimelige afgørelse af parternes tvist, og stadfæster dette i form af en voldgiftskendelse på aftalte vilkår.

 

 1. Er parternes forslag efter § 18 fortrolige?

Voldgiftsretten skal opretholde fortrolighed mellem parterne med hensyn til indholdet af parternes forslag til, hvordan tvisten bør løses. Fortroligheden mellem parterne opretholdes, indtil voldgiftsretten har stadfæstet et af parternes forslag i form af en voldgiftskendelse på aftalte vilkår.

 

 1. Kan en part ensidigt anmode voldgiftsretten om at anvende § 18?

Voldgiftsretten kan kun gøre brug af fremgangsmåden i § 18, hvis alle sagens parter er enige om at anmode voldgiftsretten om at tilslutte sig, at tvisten afgøres i overensstemmelse med § 18.

 

 1. Hvad hvis voldgiftsretten mener, at ingen af parternes forslag er egnede til at danne grundlag for en løsning på sagen?

Hvis voldgiftsretten skønner, at sagen ikke er egnet til afgørelse efter § 18, kan voldgiftsretten efter reglernes § 15, stk. 4, af egen drift og på ethvert tidspunkt under sagens forløb afslutte sagen uden at afsige voldgiftskendelse, og henvise parterne til benytte andre tvistløsningsmetoder, så som Voldgiftsinstituttets Regler for behandling af voldgiftssager. Det anførte gælder i øvrigt for alle sager, som behandles efter reglerne, og altså ikke kun i tilfælde, som behandles efter den særlige fremgangsmåde i § 18.

 

Reglerne om hurtig voldgiftskendelse findes på www.voldgiftsinstituttet.dk. For yderligere information om reglerne kontakt generalsekretær Steffen Pihlblad på telefon 21636698 eller spi@voldgiftsinstituttet.dk.

14/09/2022

Møde med udsigt

Voldgiftsinstituttet råder over nyindrettede mødelokaler med en af Københavns absolut bedste havneudsigter på adressen Midtermolen 1, 5. sal, 2100 København Ø. Lokalerne er beliggende tæt på offentligt transport og med gode parkeringsmuligheder.

Mødelokalerne er lydsikrede og forsynet med Wi-Fi. Det største af lokalerne kan rumme op til 23 mødedeltagere. Lokalerne er særligt indrettede til brug i voldgiftssager og med moderne AV-udstyr, som for eksempel kan anvendes til at gennemføre en virtuel mundtlig forhandling. Der er adgang til alle lokalerne fra elevator. Der er selvfølgelig mulighed for frokost og anden forplejning, ligesom instituttets personale står klar til at bistå med andre praktiske opgaver, hvis der opstår behov herfor.

Lokalerne kan lejes til brug for møder i alle sager, og ikke kun sager der gennemføres efter instituttets regler. Udlejningen sker på særdeles konkurrencedygtige vilkår i forhold til eksempelvis mødehoteller på hoteller.

Kontakt os for mere information og book lokaler på e-mail office@voldgiftsinstituttet.dk eller tlf. 70 26 50 13.

25/07/2022

Copenhagen Arbitration Day 2022

The Danish Institute of Arbitration and ICC Denmark are honoured to present the programme for Copenhagen Arbitration Day 2022.

The premier event of the Danish arbitration calendar takes place on 15 September 2022 at the House of Industry in the heart of Copenhagen.

Lunch seminars will precede the conference, as customary, and drinks and dinner follow at the historic Scandic Palace Hotel.

Register here.

Full programme here.

25/05/2022

Webinar on Evidence in International Arbitration

We are delighted to announce that the Danish Institute of Arbitration will jointly host a webinar on Evidence in International Arbitration with New York University’s Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law, and with Copenhagen Business School – CBS Law.

The webinar, which will include presentations from esteemed arbitration scholars and practitioners, will take place on 30 June 2022 from 15:30 – 17:15 (CET) / 9:30 – 11:15 (NY Time).

Participation is free. For more details and registration, see the invitation here.

Join if you can.

25/05/2022

Arbitration in Denmark – Recent Headlines

Hamburg Arbitration Circle is hosting a webinar on 1 June 2022 9:00 – 10:00 entitled “The HAC meets … the Danish Abritration Community”.

Dr Sven Oswald will present a practitioner’s overview of arbitration in Germany, and the DIA’s Secretary-General Steffen Pihlblad will be discussing recent headlines in Danish arbitration with Henriette Gernaa of Gorrissen Federspiel.

Participation is free. Sign up by 30 May 2022 by sending an email to o.korte@skwschwarz.de. For more details, see the invitation here.

13/04/2021

Voldgiftsinstituttets nye regler for behandling af voldgiftsager

Voldgiftsinstituttets nye regler for behandling af voldgiftsager

Voldgiftsinstituttet har vedtaget nye regler for behandling af voldgiftssager. Reglerne, som afløser 2013-Reglerne, er udformet i overensstemmelse med standarderne i dansk og international voldgiftspraksis. Reglerne træder i kraft den 13. april 2021 og finder anvendelse på de sager, som er indledt på denne dato eller senere, medmindre parterne har aftalt andet.

 

 • Antallet af paragraffer er øget fra 36 til 52. Det skyldes primært et ønske om at undgå meget lange paragraffer og at øge læsevenligheden. Placeringen af en række bestemmelser er ændret for at gøre opbygningen af Reglerne mere logisk og intuitiv.
 • Skriftlig kommunikation skal foregå hurtigt og effektivt, og det er derfor bestemt, at skriftlig kommunikation som udgangspunkt skal ske ved brug af e-mail eller i anden elektronisk form, jf. § 3.
 • Klageskriftet indgives på det sprog, som er anvendt i parternes voldgiftsaftale, jf. § 5. Hvis voldgiftsaftalen er formuleret på dansk, skal klageskriftet således også indgives på dansk, hvis ikke andet er aftalt.
 • Parterne skal oplyse om tredjemands finansiering af omkostninger i sagen for at begrænse risikoen for inhabilitet blandt voldgiftsdommerne, jf. § 20, stk. 4.
 • Instituttets formandskab kan i helt særlige tilfælde forhindre et advokatskifte, hvis det vurderes, at formålet med advokatskiftet er at gøre en voldgiftsdommer inhabil, jf. § 23.
 • Taksterne for blandt andet Voldgiftsinstituttets administrationsafgift og voldgiftsdommernes honorar er blevet forhøjede og udarbejdet i et separat tastblad, som kan findes på hjemmesiden.

Reglerne kan findes her.

 

 

 

08/03/2021

Webinar om Voldgiftsinstituttets nye regler

Den 1. april 2021 træder Voldgiftsinstituttet nye regler for behandling af voldgiftsager i kraft. Den 17. marts 2021, kl. 16.30 – 17.15, afholdes i samarbejde med Voldgiftsforeningen et webinar, hvor instituttets generalsekretær Steffen Pihlblad vil gennemgå de væsentligste ændringer i de nye regler, som kan findes her.

 

Du kan tilmelde dig til webinaret via Voldgiftsforeningen.

11/02/2021

New Light on the Dispute Resolution Practices of Danish Companies

Roschier has published its sixth edition of Roschier Dispute Index 2021, investigating Nordic companies’ practises and trends in dispute resolution. Four points of interesting are the use of arbitration rules, ADR, digital tools, and diversity.

The survey shows that the use of arbitration by Danish companies has increased. All Nordic respondents show a high level of trust in their domestic arbitration institutional rules. This is also the case with Danish companies where 56% prefer the Rules of Danish Institute of Arbitration.

The use of ADR, for instance mediation, has remained more or less stable over the past years. Only 20% of all respondents across the Nordic countries report “yes” to having used ADR in the past 2 years. This seems to be in contradiction with the very good experiences at the Danish Institute of Arbitration with the use of ADR, even when the parties, to begin with, are reluctant to use mediation.

Across the Nordic Countries, the respondents’ report that disputes are becoming more complex and the use of settlement has increased, especially during the COVID-19 pandemic. A Danish respondent note that they are careful in selecting which disputes to litigate, but when they litigate, they do so with full force. In addition, there has been an increase in the use of digital tools. At least 50% of the Danish respondent report having used videoconferencing for the taking of witness or expert evidence and used file sharing systems to organize the case files. In the beginning of the pandemic, hearings at the Danish Institute of Arbitration were postponed. As it became clear that the pandemic would last longer than people expected many hearings were conducted as physical or virtual meetings, and the Institute gained very good experiences with conducting remote hearings.

Finally, when asked about the importance of diversity in choice of arbitrator, only 10% of Danish respondents considered diversity important. The question about gender diversity when appointing arbitrators has been on the Danish Institute of Arbitration’s agenda for a number of years, since the Institute committed themselves to the pledge, which was introduced by the arbitration community in 2015, on promoting equal representation in arbitration.

 

You can read the Roschier Dispute Index 2021 on https://www.roschier.com/. For questions about the Danish Institute of Arbitration please contact Steffen Pihlblad on spi@danisharbitration.dk.

 

01/02/2021

Voldgiftsinstituttets statistik for 2020 viser en stigning i antal sager

I 2020 blev der indledt 134 sager ved Voldgiftsinstituttet, hvilket er en stigning fra 2019. Sagerne omhandler en bred vifte af forskellige kommercielle forhold. Der ses bl.a. en stigning i antallet af sager, som omhandler samarbejdsaftaler og ejeraftaler. Sagsbehandlingstiden for afsluttede voldgiftssager ligger nogenlunde på niveau med tidligere. For danske sager er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra sagens indledning til endelig voldgiftskendelse 10 måneder. Sagsbehandlingstiden for internationale sager, som typisk er mere komplekse end de rent danske sager, er ca. 13 måneder. Få det fulde overblik over Voldgiftsinstituttets statistik for 2020 her:

https://voldgiftsinstituttet.dk/om-instituttet/statistik/

28/01/2021

Cancellation of Copenhagen Arbitration Day 2021

Due to the Covid Pandemic and after having monitored the situation closely, the organizers of the Copenhagen Arbitration Day 2021 have decided to postpone the conference, which was scheduled to take place April 2021.

We will announce a new date at a later stage, when the Danish Government once again consider it safe for people to meet in larger groups, and where we hopefully are past social distancing, facemasks, and travel restrictions, etc.

We look forward to our future Copenhagen Arbitration Days and we aim it to be as memorable and successful as back in 2019. We wish you all the best and hope for a turn in the pandemic during spring and summer.

19/01/2021

Møder i Voldgiftsinstituttets lokaler (jan. 2021)

Der afholdes fortsat møder i Voldgiftsinstituttets lokaler, hvor vi har iværksat en stribe foranstaltninger for at begrænse risikoen for smitte med Covid-19 mest muligt.

Der synes imidlertid at være udsigt til stigende smitte i samfundet, og myndighederne anbefaler, at vi generelt skal søge at være sammen med færre personer, i kortere tid, og ikke med for mange forskellige.

På den baggrund opfordrer Voldgiftsinstituttet de involverede i sagerne til grundigt at overveje om eventuelle møder kan afholdes virtuelt. Instituttets erfaringer med gennemførelsen af virtuelle møder er generelt rigtigt gode.

Hvis det ikke er muligt at afholde et møde som et virtuelt møde, således at mødet skal afholdes som et fysisk møde i instituttets lokaler, skal instituttet anmode alle, som skal deltage i mødet, om at lade sig teste for Covid-19 forud for mødet. Instituttet opfordrer til, at testen er så frisk som mulig og at den er en såkaldt PCR-test, idet dette bidrager til, at ansatte og gæster fortsat kan færdes trygt i Voldgiftsinstituttet.

Det er frivilligt, om man vil følge opfordringen, og man vil ikke ved fremmøde blive bedt om at vise dokumentation for test.

Hvis man er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må man ikke møde i instituttet. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Man må heller ikke møde i instituttet, hvis man ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal selvisolere sig, fordi man har været i nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19.

Hvis man har været smittet med COVID-19, må man først møde i instituttet, når man ikke længere smitter.

Instituttet beder om, at der forud for det enkelte møde skabes klarhed over antallet af deltagere, og at hver part tager stilling til, om antallet af deltagere evt. kan begrænses, eller om der – helt eller delvist – kan anvendes digitale mødeformer, f.eks. Microsoft Teams eller telefonmøder. Hvis der måtte være udfordringer eller bekymringer, må instituttet, voldgiftsdommerne og parterne fra sag til sag tage stilling til, om møder findes at kunne gennemføres på en sundhedsmæssig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Der skal ved møder være en afstand på 2 meter mellem deltagerne og de øvrige sundhedsmæssige foranstaltninger skal overholdes, herunder afspritning og brug af mundbind eller visir, så snart den enkelte mødedeltager ikke sidder på sin plads i mødelokalet.

Instituttet anmoder om inden møderne at få oplyst antallet af mødedeltagere for at kunne forberede gennemførelsen af mødet bedst muligt.

Husk at kontakte instituttet og melde afbud, hvis der opstår behov herfor.

Voldgiftsinstituttets møder er ikke omfattet af det såkaldte forsamlingsforbud, da møderne er at sidestille med retsmøder, som afholdes ved domstolene, som er udtrykkeligt undtaget fra forsamlingsforbuddet. Begrænsningen til 5 personer gælder således ikke for instituttets møder.

Hvis der er spørgsmål i de enkelte sager, bedes voldgiftsretten og/eller parterne kontakte instituttet.

Senest opdateret 19. januar 2021

18/01/2021

Webinar on "Due Process as a Limit to Discretion in International Commercial Arbitration – A Scandinavian Perspective"

The Danish Institute of Arbitration is happy to announce that we will jointly host a webinar on “Due Process as a Limit to Discretion in International Commercial Arbitration – A Scandinavian Perspective” together with New York University’s Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law and Young Arbitrators Copenhagen.

The webinar, which will include presentations from esteemed arbitration scholars and practitioners, will take place on 2 February 2021 from 3:00 – 4:15 pm (CET) / 9:00 – 10:15 am (NY Time).

Please see the attached invitation for more information and details on registration.

We look forward to seeing you there.

14/01/2021

Ledig stilling som jurist (2021)

Voldgiftsinstituttet søger en ny jurist. Skal det være dig?

Hele stillingsopslaget kan findes her.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Steffen Pihlblad på telefon 3396 9705 eller 2163 6698

18/06/2020

Voldgiftsinstituttet flytter til nye lokaler

Farvel til Kronprinsessegade og hej til Midtermolen

Den 29. juni 2020 flytter Voldgiftsinstituttet i nye lyse og lækre lokaler, beliggende på Midtermolen 1, 5. sal, 2100 København Ø.

Lokalerne, som har undergået en gennemgribende ombygning, er større og bedre indrettede til at imødekomme behovene i mediation og voldgiftssagerne. Dertil kommer, at der er installeret helt nye telefon- og videokonferencefaciliteter.

Vi glæder os meget til at byde virksomheder, advokater, voldgiftsdommere, sagkyndige, mediatorer osv. velkommen i lokalerne.

Telefonnummeret til instituttets omstilling, mobilnumre og e-mailadresser til instituttets personale mv. og adressen til hjemmesiden er uændret. Vores direkte telefonnumre er imidlertid ændret som følgende:

 • Steffen Pihlblad:                              3242 2790
 • Anette Egebjerg:                              3242 2791
 • David Nicholas Sort Nørlem:          3242 2792
 • Jutta Thomsen:                                3242 2793
 • Julie Skov Breum:                             3242 2794

I forbindelse med opdateringen af mødefaciliteter er der blevet vedtaget en ny prisstruktur for leje af mødelokaler. Den kan du finde her.

Indflytningen i det nye domicil vil blive markeret med en reception efter sommerferien. Der meldes nærmere ud herom på et senere tidspunkt.

Eventuelle spørgsmål i anledning af ovennævnte kan rettes til Steffen Pihlblad på telefon 21636698.

20/04/2020

Covid-19: Møder ved Voldgiftsinstituttet mv.

Voldgiftsinstituttet åbner gradvist op for fysiske fremmøder fra den 20. april 2020.

Voldgiftsinstituttet besvarer i øvrigt henvendelser via telefon og e-mail på sædvanlig vis.

Der vil i den kommende tid fortsat være dialog mellem instituttet, voldgiftsretterne og parterne om behovet for fysiske møder i sagerne og i givet fald sagernes nærmere tilrettelæggelse.

I tilfælde af, at der skal afholdes et fysisk møde, skal det ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, herunder med begrænsninger på antallet af deltagere og eventuelt kombineret med telefon- og/eller videokonferenceudstyr.  Instituttet vil i den forbindelse påse, at der ved møder er håndsprit mv. til rådighed samt passende afstand mellem borde/stole m.v., således at myndighedernes anbefalinger kan efterleves.

Voldgiftsinstituttet følger situationen nøje og vil løbende vende tilbage med yderligere information.

 

12/03/2020

Covid-19 update fra Voldgiftsinstituttet

Voldgiftsinstituttet behandler de indledte og nye sager. Voldgiftsinstituttet besvarer også henvendelser via telefon og e-mail på sædvanlig vis.

I overensstemmelse med statsministerens anbefalinger arbejder Voldgiftsinstituttets personale hjemmefra – foreløbigt indtil 13. april 2020 – hvorfor instituttet er lukket for henvendelser ved personligt fremmøde, medmindre andet undtagelsesvist aftales med instituttet.

Voldgiftsinstituttet er i løbende dialog med voldgiftsdommere og parter om gennemførelsen af møder i sagerne. Foreløbigt har voldgiftsretterne udsat møder, indtil situationen er normaliseret. Voldgiftsretterne og parterne kan som alternativ eventuelt overveje, om sager, hvori der er berammet møder i den nærmeste fremtid, i stedet kan afgøres helt eller delvist på skriftligt grundlag, ligesom det også kan overvejes, om møder med fordel kan afholdes ved anvendelse af telekommunikation.

Voldgiftsinstituttet følger situationen nøje og vil løbende vende tilbage med yderligere information.

Senest opdateret d. 30 marts 2020

14/02/2020

CANCELLED - Full program for CAD 2020 released and registration is open

The Danish Institute of Arbitration and ICC Denmark are delighted to host Copenhagen Arbitration Day 2020 (“CAD”), on 2 April.

Click here for registration for the event and to find the full program, that also includes the option of Lunch Seminars.

In addition the 2nd Nordic Arbitration Day (“NAD”) will take place in Copenhagen on 3 April. Registration for both CAD and NAD is possible by use of the same link.

CAD 2020 takes place at a new venue; at the headquarters of the Confederation of Danish Industry, situated right in the center of the city of Copenhagen, just between the City Hall Square (Danish: “Rådhuspladsen”) and its brand new Metro Station (Danish: “Rådhuspladsen Station”) and the famous Tivoli Gardens.

Admission to the conference, that begins at 15:00 CET (registration from 14:30) is free, but a fixed price of DKK 750 for participation in the drinks reception and dinner (from 18:30 CET) at the historical Hotel Scandic Palace is applicable.

Update 12 March 2020: The event is CANCELLED

13/02/2020

Statistik 2019

Voldgiftsinstituttets statistik for 2019 (og tidligere år) kan findes her

15/01/2020

Copenhagen Arbitration Day 2020

After the memorable Copenhagen Arbitration Days in 2018 and 2019, The Danish Institute of Arbitration and ICC Denmark are delighted to host “Copenhagen Arbitration Day 2020”, on 2 April.

This year, we are once again able to present some very distinguished speakers from the international arbitration environment, such as Carita Wallgren-Lindholm, Clare Ambrose and Mads Bryde Andersen together with a number of leading practitioners from Norway and Denmark.

This year, the event takes place at a new venue; at the headquarters of the Confederation of Danish Industry, situated right in the center of the city of Copenhagen, just between the City Hall Square (Danish: “Rådhuspladsen”) and its brand new Metro Station (Danish: “Rådhuspladsen Station”) and the famous Tivoli Gardens.

Copenhagen Arbitration Day offers an outstanding opportunity to explore fundamental issues in international arbitration, to network and to be updated on international trends within the field of international arbitration. Like in 2018 and 2019, there will be a drinks reception and a dinner after the conference. Admission to the conference is free, but a fixed price for participation in the dinner will be applicable.

Stay tuned for a full programme and registration
*
Update: Click here for full programme and registration

19/11/2019

Generalsekretær Steffen Pihlblad fylder 50 år

Voldgiftsinstituttets sekretariats medarbejdere har i dag med balloner og gaver fejret, at generalsekretær Steffen Pihlblad d. 18. november 2019 har rundet 50 år.

 

 

28/08/2019

The DIA is always on the run

The DIA is always on the run
The staff of the Danish Institute of Arbitration (“DIA”) participated in the 5 x 5 km relay “DHL Stafetten”, in Copenhagen, in a joint partnership for the event with the Danish Bar and Law Society.

The staff of DIA had a ‘hyggelig’ evening – and of course decent running results.

 

The Faroe Islands
The staff of the DIA will on 31 August 2019 – 03 September 2019 travel to the Faroe Islands.

The DIA will among other things visit the law firm, Advokatskrivstovan, and DIA case handler, Jutta Thomsen’s home island.

Due to this trip abroad the staff of the DIA will have limited access to emails and the premises of the DIA will be closed for personal inquiries on 02 and 03 September 2019.

If you have an urgent matter, please contact Secretary General Steffen Pihlblad at phone number (+45) 2163 6698

 

05/07/2019

Konference om mediation i erhvervstvister - 3. oktober 2019

Voldgiftsinstituttet inviterer sammen med CBS LAW til konference om mediation i erhvervstvister.

Konferencen finder sted torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 14-18 på Frederiksberg.

Det er gratis at deltage.

Program:

14:00: Velkomst

14:10: Advokat Jes Anker Mikkelsen: Hvorfor er mediation så udbredt?

14:30: Vicepræsident Lotte Wetterling: Formulering af påstande i mediationer

14:50: Kaffepause

15:05: Højesteretsdommer Jan Schans Christensen: Hvad skal en god mediator kunne?

15:25: Advokat Jacob Skude Rasmussen: Partsrepræsentant i internationale mediationer

15:45: Kaffepause

16:00: Behovet for en lov om mediation. Oplæg ved adjunkt Johan Tufte-Kristensen og paneldebat ved:

 • Professor Peter Arnt Nielsen: Lovens anvendelsesområde
 • Fhv. præsident for Sø- og Handelsretten Henrik Rothe: Mediators uddannelse, øvrige kvalifikationer og uafhængighed
 • Advokat, General Counsel Jørgen Bylov Andersen: Erhvervslivets interesse for en lov om mediation
 • Advokat Frank Bøggild: Samspillet mellem mediation og voldgift

Moderater: Generalsekretær Steffen Pihlblad

17:00: Afslutning ved advokat Jeppe Skadhauge

17:15: Snacks og et glas vin

Tilmelding skal ske til seminar.jur@cbs.dk inden d. 23. september 2019.

Der udstedes kursusbeviser for tre lektioner. Oplys venligst om bevis ønskes udstedt ved tilmelding

Tid og sted: Torsdag d. 3. oktober 2019, 14:00-18:00, CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, PHRs20, 2000 Frederiksberg

08/02/2019

Copenhagen Arbitration Day 2019

After the memorable Copenhagen Arbitration Day was launched last year, The Danish Institute of Arbitration and ICC Denmark are delighted to host Copenhagen Arbitration Day 2019, on 4 April.

This year, we are also able to present some very distinguished speakers from the international arbitration environment and a number of leading practitioners from Denmark.

The event takes place once again in the historical building Børsen, situated right in the center of the city of Copenhagen, next to the Danish Parliament and the Supreme Court. Admission to the conference is free.

Copenhagen Arbitration Day offers an outstanding opportunity to explore fundamental issues in international arbitration, to network and to be updated on international trends within the field of international arbitration. The dinner after the meeting at Restaurant Søren K can be booked during the registration. Please be aware the dinner has limited capacity. The price for participating in the drinks reception and the dinner at Restaurant Søren K is DKK 750 (EUR 100).

For a full programme, registration and or any hotel reservation, click here

09/11/2018

Redegørelse om behovet for en lov om mediation

I januar 2017 besluttede Voldgiftsinstituttet at lade et udvalg undersøge behovet for en lov om mediation.

Udvalget består af Johan Tufte-Kristensen (formand), Jes Anker Mikkelsen, Jesper Lett, Julie Arnth Jørgensen, Kasper Mortensen, Peter Wengler-Jørgensen og Steffen Pihlblad.

Udvalget har nu færdiggjort sit arbejde og vurderer, at der vil være væsentlige fordele ved en lov om mediation i kommercielle dispositive tvister.

Det fremgår blandt andet af redegørelsen, at et lovinitiativ i Danmark vil være til stor gavn for især danske virksomheder og advokatstanden. Præcise regler vil fremme og forbedre mediationsprocessen her i landet og medvirke til at gøre Danmark til et attraktivt forum mediation i internationale tvister.

Udvalgets redegørelse kan læses her.

Redegørelsen er sendt til justitsministeren, med anmodning om at der afholdes et møde om sagen. Det er Voldgiftsinstituttets håb, at redegørelsen vil føre til et lovinitiativ på området.

23/10/2018

Besøg fra Kina

Kina er i de senere år blevet en stadig vigtigere handelspartner for lande over hele verden, herunder Danmark. Da mere handel kan resultere i flere tvister, var Voldgiftsinstituttet begejstret og glad for at tage imod delegationen China Changchun voldgiftskommissionen (“CCAC”) fra Changchun, hovedstaden i Jilin-provinsen, fra Nordkina den 22. oktober 2018. Formålet med delegationens besøg var at lære om Voldgiftsinstituttet og om voldgift i Danmark.

Nedenstående billede fra mødet viser vicedirektør for CCAC, Ma Jin-Zhi (højre), der modtager en underskrevet kopi af bogen “Arbitration in Denmark” fra Voldgiftsinstituttets generalsekretær, Steffen Pihlblad, som også er medforfatter af bogen.

14/05/2018

Nordic Summit on Commercial Dispute Resolution

Voldgiftsinstituttet er medarrangør af The 2018 Nordic Summit on Commercial Dispute Resolution in China i samarbejde med de øvrige voldgiftsinstitutter i Norden og the Beijing International Arbitration Center (BIAC).

The Nordic Summit er et en-dags event, der finder sted den 18. juni 2018 i Stockholm. Eventet forener eksperter fra Kina og de nordiske lande til at diskutere den spændende udvikling af kommercielle tvistløsningsmodeller i Kina. Programmet inkluderer forskellige emner, herunder særligt ‘Energy Dispute Resolution’, ‘Mediation’ og ‘Construction Dispute’. Blandt talerne fra Danmark er uafhængig voldgiftsdommer Niels Schiersing og advokat Mathias Steinø.

Eventet er skræddersyet til personer indenfor voldgiftsmiljøet, der ønsker indsigt i udviklingen af voldgift i Kina. Eventet byder også på gode muligheder for at netværke med højtstående repræsentanter fra de øvrige nordiske voldgiftsinstitutioner og BIAC.

Du kan finde programmet her.

Der vil også være frokost buffet og cocktail reception.

Du kan registrere dig her: http://annualreport.bjac.org.cn/en#signup

 • Juridisk fuldmægtig/dommer/advokat: EUR 100
 • Student m.v.: EUR 20

Registreringsgebyret giver adgang til konferencen, kaffepause, frokost buffet og cocktail reception.

24/04/2018

Copenhagen Arbitration Day 2018 & 2019

Et resumé på engelsk af Copenhagen Arbitration Day kan findes her.

Næste år vil Voldgiftsinstituttet sammen med ICC Denmark igen have fornøjelsen af at være værter for et spændende event om international voldgift i København.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 4. april 2019.

Mere information om registrering m.v. vil følge.

01/03/2018

Mød Voldgiftsinstituttet i Wien til Vis Moot

Voldgiftsinstituttet er stolt sponsor af Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, som er et verdensomspændende processpil for jurastuderende, der omhandler tvister i international handel og voldgift.

Voldgiftsinstituttet vil være til stede i Wien, Østrig, hvor finalen afholdes 23. – 29. marts 2018.

Inden da vil Voldgiftsinstituttet være til stede ved Plesners Pre-Moot den 8. – 9. marts 2018.

Voldgiftsinstituttet var som sponsor og voldgiftsdommere også tilstede da Aarhus Universitet den 3. februar 2018 afholdte en vellykket Pre-Moot, hvor holdet fra Aarhus Universitet (billedet), ved en reception hos DLA Piper, blev kåret som vinder efter bl.a. at have slået et tysk hold i finalen.

18/01/2018

Statistik 2017

Voldgiftsinstituttets statistik for 2017 (og tidligere år) kan findes her

11/07/2017

Høringssvar om revision af Voldgiftsloven

Voldgiftsinstituttet har afgivet høringssvar om Redegørelsen om revision af Voldgiftsloven, som Justitsministeriet har sendt i høring. Læs høringssvaret her.

24/02/2017

Registreringen til International Congress of Maritime Arbitrators, København, er nu åben

Voldgiftsinstituttet i København er vært for International Congress of Maritime Arbitrators (ICMA) XX.

Den fem dage lange kongres finder sted i København den 25. – 29. september 2017 og der forventes at deltage omkring 300 personer.

ICMA bliver afholdt hver 2 eller 3 år, og ICMA er et vigtig forum for voldgiftsdommere og advokater indenfor det maritime område, idet der kan udveksles en rig mængde af erfaringer, synspunkter og nyheder.

Bortset fra at ICMA skal danne forum for diskussioner m.m., indeholder ICMA også et socialt program for ledsagende personer og delegerede. En semi-formel middag (“black tie dinner”) er en tradition, ligesom en eller to cocktail-fester er det.

Du kan registrere dig her og gør du det i god tid er der penge at spare.

24/02/2017

Ny statistik for 2016 viser rekordmange sager hos Voldgiftsinstituttet

Voldgiftsinstituttet har i 2016 modtaget et rekordhøjt antal sager, nemlig 135 styks, hvilket er en forøgelse på 18 % i forhold til gennemsnittet i de forgående 5 år.

Forøgelsen skyldes blandt andet, at instituttet har modtaget flere sager, hvor mindst én af parterne har bopæl i udlandet.

Statistikken for 2016 (og de øvrige år) kan findes her.

03/02/2017

Revision af voldgiftsloven ønskes

Voldgiftsinstituttet nedsatte i 2012 et udvalg, som har gennemgået voldgiftsloven for at sikre, at Danmark fortsat har en moderne voldgiftslov, der tilgodeser erhvervslivets behov og lever op til de internationale voldgiftsstandarder.

Udvalgets overvejelser, konklusioner og forslag til ændringer af voldgiftsloven fremgår af redegørelsen som kan findes her vgi_s-revision-af-voldgiftsloven-2017.

F.eks. mener udvalget, at det vil indebære betydelige fordele at gennemføre modellovens regler om foreløbige retsmidler, da der er et praktisk behov herfor, og da det er vigtigt, at Danmark bevarer sin status som »modellovsland«. Udvalget foreslår desuden enkelte regler om bl.a. voldgiftssager med flere parter og sammenlægning af voldgiftssager, som der i praksis har vist sig at være behov for.

Det er instituttets håb, at redegørelsen og det medfølgende lovudkast snarest kan føre til en revision af voldgiftsloven, således Danmark kan fastholdes som et attraktivt sted til gennemførelser af internationale voldgiftssager.

16/12/2016

Voldgiftsforeningens efterårsmøde – 21. november 2016

 1. ”Hvornår bliver man indhentet af sin fortid?” af Steffen Pihlblad, generalsekretær af Voldgiftsinstituttet og advokat Johan Tufte-Kristensen, Københavns Universitet

I anledning af udgivelsen af artiklen ‘Challenge Decisions at the Danish Institute of Arbitration’, Johan Tufte-Kristensen, Steffen Pihlblad, Issue 6, pp. 577–651 i ”Journal of International Arbitration” præsenterede Steffen Pihlblad og Johan Tufte-Kristensen artiklen samt nogle af sagerne, som er omtalt i artiklen på Voldgiftsforeningens møde.  Deres præsentation kan findes på hjemmesiden.

 1. ”IT-anvendelse og sekretærbistand i voldgiftsprocessen” af Professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet

IT er et arbejdsredskab, som kan anvendes som kommunikationsmedium og som alternativ eller støtte til bilagshåndtering. Persondataloven og regler om advokatfortrolighed skal overholdes. Øget brug af IT i voldgiftsprocessen rejser nye spørgsmål om brug af sikker kommunikation.

Anvendelsen af sekretærbistand i voldgiftssager skaber problemer med afgrænsning af sekretærens opgaver i forhold til at voldgiftsdommerens mandat er personligt.

Præsentationen kan findes på hjemmesiden.

 1. ”M&A voldgift – Indlæg om trends og erfaringer” af advokat Christian Kjølbye, Plesner og advokat Karsten Kristoffersen, Bruun & Hjejle

I de fleste køb af virksomheder er der ikke aftalt en pris, men en matematisk formel, der anviser, hvordan prisen skal beregnes. Købeloven gælder som udgangspunkt, men loven er ikke tiltænkt disse typer køb. I praksis er det kun aftalens garantier, der gælder. Voldgiftsretten spiller derfor en vigtig rolle i forhold til at fortolke og anvende aftalens bestemmelser.

01/07/2016

Erhvervsjuridisk Tidsskrift interesseret i artikler om voldgiftsretlige emner

urb@jur.ku.dk rasmus@jur.ku.dk

29/01/2016

Ny højesterets dom af 28. januar 2016

Ordre public og tilsidesættelse af voldgiftskendelse

Højesterets dom af den 28. januar 2016 bekræfter, at en voldgiftskendelse kun kan tilsidesættes i de ekstraordinære tilfælde, hvor der foreligger så overordentligt graverende fejl, at voldgiftskendelsen er åbenbart uforenelig med landets retsorden (ordre public).

Voldgiftsretten har taget stilling til, om distributionsaftalen efter den fortolkning, som voldgiftsretten har lagt til grund, er i strid med EU-konkurrenceretten. Voldgiftsretten fortolkede aftalen således, at den indebar et samarbejde, hvor begge parter påtog sig nogle forpligtelser og fik nogle rettigheder, bl.a. Taewoongs pligt til at informere AH Industries om modtagne ordrer og til at respektere AH Industries’ fortrinsstilling i relation til kunder udviklet af AH Industries for Taewoong, hvilket begrænsede Taewoongs rettigheder til at kunne nyde godt af AH Industries’ distributionsarbejde uden at tilbyde AH Industries en rimelig kompensation. Det var voldgiftsrettens vurdering, at forpligtelser af denne art ikke er i modstrid med EU-konkurrenceretten (voldgiftskendelsens afsnit 401).

Højesteret finder, at der ikke er grundlag for at fastslå, at voldgiftsretten ved denne vurdering har begået sådanne overordentligt graverende fejl, at voldgiftskendelsen er åbenbart uforenelig med landets retsorden (ordre public). Højesteret tiltræder herefter, at betingelserne for at tilsidesætte voldgiftskendelsen som ugyldig efter voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 2, litra b, ikke er opfyldt.

Læs dommen som PDF: Højesterets dom 28. januar 2016

12/01/2016

Voldgiftsinstituttet byder to "nye" ansigter velkommen

David Nicholas Sort Nørlem arbejdede i 2013 som student ved Voldgiftsinstituttet. David har siden været ansat som fuldmægtig i Justitsministeriet. David er nu tilbage som sagsbehandler ved Voldgiftsinstituttet.

Kristine Gundersen har arbejdet som student ved instituttet, indtil hun i december 2015 blev cand.jur. Kristine, som er norsk statsborger, er nu ansat som sagsbehandler ved instituttet.

Kontaktinformation til dem kan findes her: https://voldgiftsinstituttet.dk/kontakt/medarbejdere/

 

13/11/2015

Sæt kryds i kalenderen - 9. juni 2016

Voldgiftsinstituttet, i samarbejde med Association for International Arbitration (AIA), holder en konference om Third Party Funding den 9. juni 2015 i Bruxelles.

Save the Date AIA DIA

01/10/2015

“Vejledning til sagkyndige i IT-sager” - Ny brochure

Læs som PDF

Voldgiftsinstituttet bistår voldgiftsretter, domstole og parter med forslag til sagkyndige inden for alle fagområder; herunder på IT-området.

Instituttet har et IT-fagudvalg. Medlemmer af udvalget er repræsentanter for de væsentligste IT-organisationer i Danmark: DI ITEK, IT-Branchen, Danske IT-advokater og Dansk IT. Udvalget har bl.a. til opgave at vejlede instituttet om egnede sagkyndige, som instituttet kan bringe i forslag.

Instituttet fører på IT-området en liste over personer, som har tilkendegivet interesse i at virke som sagkyndige, og som overfor instituttet har dokumenteret relevante kvalifikationer.

Udpegningerne sker på baggrund af vedkommendes kvalifikationer samt uafhængighed og upartiskhed, ligesom instituttet tager hensyn til, om den pågældende aktuelt har den fornødne tid til at påtage sig opgaven.

 

25/09/2015

"Cultural Clashes in Dispute Resolution" Monday 5 October at 8am Vienna

IBA Vienna Breakfast Discussion

23/06/2015

Ny folder om fordelene ved at løse tviste ved mediation ved Voldgiftsinstituttet

Voldgiftsinstituttet har udgivet en ny profilfolder om fordelene ved at at løse tviste ved mediation ved Voldgiftsinstituttet.

Læs den engelske folder.

Du kan bestille den nye folder gratis ved at sende en mail til office@voldgiftsinstituttet.dk og angive din postadresse og det antal kopier, du har brug for.

 

28/05/2015

København valgt som vært for International Congress of Maritime Arbitrators (ICMA) de 25.-29. september 2017

ICMA har annonceret, at Voldgiftsinstituttet er valgt som vært for ICMA XX.

Hong Kong 15. maj 2015.

Den næste ICMA, som er et forum for maritime voldgiftsdommere og advokater og shipping-branchen i bred forstand, finder sted i september 2017 i København. Arrangementet løber over fem dage og forventes at bringe omkring 300 deltagere fra hele verden til den danske hovedstad.

ICMA blev etableret i 1972 med det formål at skabe et forum for at udveksle information om aktuelle sø- og voldgiftsretlige emner. Arrangementet inkluderer desuden et socialt program for deltagerne og deres ledsagere.

Hvad trækker ICMA til Danmark?

Det er anden gang, at Voldgiftsinstituttet forsøger at trække konferencen til København, og denne gang lykkedes det. Danmarks maritime traditioner er velkendte. Når det kommer til tvistløsning inden for det maritime område, er Danmark et attraktivt alternativ til de klassiske venues. Vi har et betydeligt shippingmiljø, dygtige advokater samt et effektivt voldgiftsinstitut med moderne regler, som sikrer, at sagerne kan gennemføres på en ordentlig måde og inden for rimelig tid. Den danske voldgiftslov bygger på UNCITRAL’s modellov og de almindelige domstole i Danmark bakker op om voldgift som det maritime miljøs foretrukne tvistløsningsform.

København har, hvad skal til for at gennemføre voldgiftssager inden for en optimal ramme. Korruption er et stort set ukendt fænomen og byen er velfungerende med en meget moderne lufthavn og en ny metro.

Voldgiftsinstituttet som værtsorganisation

Voldgiftsinstituttet blev etableret i 1981 som en privat, non-profit selvejende institution. Voldgiftsinstituttet er den eneste generelle voldgiftsinstitution i Danmark. Der indledes omkring 100 nye voldgiftssager årligt ved instituttet og ca. en tredjedel af disse er internationale sager.

22/05/2015

Nye regler for mediation 2015

De nye regler for mediation træder i kraft den 1. juni 2015.

Hent de nye regler som PDF

Reglerne, som er udarbejdet efter drøftelser i Voldgiftsinstituttets mediationsudvalg, er på flere punkter inspireret af ICC’s nye regelsæt om mediation, som trådte i kraft den 1. januar 2014.

De væsentligste nyskabelser kan i korthed beskrives som følger:

 1. Registreringsgebyret forhøjet til 9.700 kr. svarende til registreringsgebyret i voldgiftssagerne. Hvis mediationen afsluttes uden forlig, og hvis parterne herefter indleder voldgiftssag, skal der ikke på ny betales registreringsgebyr.
 2. I § 4 er der indsat en bestemmelse om instituttets rolle i de ofte forekommende sager, hvori der indgives en anmodning om mediation, uden at dette er aftalt mellem parterne.
 3. § 5 omhandler udpegning af mediator, og det er i modsætning til efter de gældende regler præciseret, at udgangspunktet er, at mediator udpeges af parterne i fællesskab.
 4. Antallet af bestemmelser om mediators pligter er reduceret. Formålet er at give parterne og mediator den fornødne fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelsen af forløbet af mediationen.
 5. Bilag 1, som også er inspireret af ICC-reglerne, omhandler fastsættelse af mediators honorar og instituttets administrationsafgift. Instituttets administrationsafgift fastsættes til ½ administrationstakst efter reglerne om voldgift. Hvis mediationen afsluttes uden forlig, og hvis parterne herefter indleder voldgiftssag, vil den indbetalte administrationsafgift blive krediteret den afgift, som skal betales i voldgiftssagen. Formandskabet er desuden tillagt beføjelse til at nedsætte administrationsafgiften i mediationen, hvis afgiften i øvrigt findes urimelig, fx fordi sagen er begrænset til, at en uvillig part blot tilkendegiver, at han ikke ønsker at deltage i mediationen.
 6. Mediators honorar fastsættes som udgangspunktet efter medgået tid gange en timetakst, som fastsættes af instituttets formandskab. Alternativt kan parterne og mediator aftale, at formandskabet fastsætter mediators honorar som en fast pris, der i givet fald også kan reduceres af formandskaber på samme måde som anført ovenfor vedrørende instituttets afgift.

28/11/2014

Nye regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsintituttet i kraft nu!

Læs om de nye regler

07/10/2014

International Congress of Maritime Arbitrators

International Congress of Maritime Arbitrators Hong Kong – May 11-15, 2015

The International Congress of Maritime Arbitrators (ICMA) is an important academic exchange forum in the field of international maritime arbitration. Held for every two or three years, the 19th ICMA will be organized by Hong Kong Maritime Arbitration Group in Hong Kong in May 2015.

For more information and registration, please visit the website of the event, at:

http://www.icma2015hongkong.org/

25/07/2014

Conference on Arbitration of Energy Disputes: New Challenges

The Danish Institute of Arbitration is pleased to invite you to the Conference on
Arbitration of Energy Disputes: New Challenges,
held in Copenhagen on September 1-2, 2014.

Please find more details about the Conference here. Please find the program,here.

Registration is closed!

We recommend that you carefully review the Payment and Cancellation

08/05/2014

YAC og LETT arrangement: Seminar on International arbitration

Torsdag 8. maj 2014

Find venligst programmet her.

14/04/2014

YAC arrangement: Voldgiftsklausuler, Vedtagelseskrav og gyldighed efter U2012.3001H

Voldgiftsklausuler – Vedtagelseskrav og gyldighed efter U2012.3001H
v/ professor, dr.jur. Torsten Iversen, Århus Universitet, og advokat Mathias Steinø, Hafnia Advokatfirma.
Det hænder, at voldgiftsaftaler udformes uden stor grundighed eller omtanke. Det kan medføre tvivl om, hvordan en tvist skal løses, når den opstår, og – i visse tilfælde – om voldgiftsaftalen overhovedet kan anses for vedtaget.

En nyligt afsagt højesteretsdom har rejst fornyet debat om voldgiftsaftalers vedtagelse og fortolkning. Ved Højesterets dom af 22. juni 2012 (U.2012.3001H) blev en voldgiftsklausul tilsidesat, fordi den henviste til voldgiftsregler og et institut, som ikke fandtes. Såvel Sø- og Handelsretten som Højesteret fandt, at det ikke var muligt at udfylde parternes aftale, således at en voldgiftssag kunne gennemføres. Afgørelsen er i nogle kredse blevet mødt med heftig kritik.

Professor Torsten Iversen vil redegøre for problemerne og retspraksis vedrørende voldgiftsklausulers vedtagelse og gyldighed. Advokat Mathias Steinø, som repræsenterede den ene part i sagen, vil redegøre for problemstillingen i den afsagte højesteretsdom, hvorefter foredragsholderne vil debattere sagen med deltagelse af foreningens medlemmer.

Arrangementet afsluttes med drinks og let spisning.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Arrangementet finder sted torsdag den 1. maj 2014, kl. 16 – 18.30 hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til lis@lett.dk

02/01/2014

Voldgift og IT-tvistløsning den 15 januar 2014

15.30 – 18.00 hos Plesner.

Find programmet her.

25/06/2013

ICC seminar september 2013

Study of a Mock Case under the 2012 ICC Arbitration Rules

Period: From 12 to 14 September 2013

Venue: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K

Every truly international arbitration practitioner and corporate counsel involved in or considering the use of arbitration is well advised to acquaint himself/herself with the ICC Rules of Arbitration 2012.

This study of a mock arbitration case aims to meet the practical needs of those involved in international trade and investment and will simulate an ICC arbitration proceeding, highlighting differences in cultures and legal practices, and at the same time offer the participants the unique opportunity to exchange views with renown and experienced arbitration practitioners.

The PIDA training is using materials developed by the ICC in Paris. It includes the study of an international arbitration mock case based on the factual scenario of an international sales and service contract.

With the participants acting as counsel, arbitrators and witnesses, the training is designed to put the participants in a situation that is similar to a real life arbitration. The PIDA training’s secret to success is the combination of short academic presentations by the panelists and the practical simulation of an arbitration procedure, be it by drafting a Request for Arbitration, an Answer or Terms of Reference, by conducting a mock hearing or by scrutinizing a draft Final Award.

Find more details and registration form in the enclosed pdf

01/05/2013

Nye regler 1. maj 2013

Nye regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttet har vedtaget nye regler for behandling af voldgiftssager. Reglerne træder i kraft 1. maj 2013.

Reglerne er udformet i overensstemmelse med de nyeste internationale standarder.

Blandt de væsentligste ændringer er:

Voldgiftsretten kan afsige separat voldgiftskendelse om refusion af sikkerhedsstillelse fra en ikke-betalende part, jf. reglernes § 6, stk. 2.

Voldgiftsretten kan bestemme, at en part skal stille sikkerhed for den anden parts advokatomkostninger, jf. reglernes § 6, stk. 8.

Der kan ske sammenlægning af krav og nye parter kan indtræde i vold­giftssagen, jf. reglernes § 9.

Voldgiftsretten skal som udgangspunkt bestå af en enkelt voldgiftsdommer, medmindre parterne eller instituttets formandskab bestemmer andet, jf. reglernes § 10.

Voldgiftsretten kan efter anmodning fra en part træffe beslutning om at parterne skal opretholde fortrolighed vedrørende behandlingen af vold­giftssagen, jf. reglernes § 18, stk. 7.

Særlige regler om udpegning af midlertidige voldgiftsdommere til at forestå pro­ces­­­sen vedrørende bevisoptagelse forud for indledningen af voldgifts­sagen, jf. reglernes bilag 2.

Særlige regler om udpegning af hastevoldgiftsdommere til at træffe afgø­relse om foreløbige retsmidler forud for indledningen af voldgiftssagen, jf. reglernes bilag 3.

Et udkast til reglerne har været præsenteret på ”gå hjem møder” i København, Århus, Ålborg, Kolding og Odense. Instituttet takker de mange fremmødte for interessen for instituttet, og for de gode input, som har givet anledning til enkelte præciseringer af reglerne.

Reglerne findes på dansk, engelsk, tysk og fransk på www.voldgiftsinstituttet.dk. Reglerne vil i nærmeste fremtid også kunne findes på russisk og kinesisk.

Kontakt venligst generalsekretær Steffen Pihlblad på spi@voldgiftsinstittutet.dk eller tlf. 21 63 66 98 for yderligere information om reglerne og/eller Voldgifts­instituttet.

12/08/2012

Seminar om maritim konfliktløsning

Seminar om maritim konfliktløsning onsdag 26. september 2012, kl. 14.30 – 17.00.
Læs her: Invitation til seminar onsdag 26. september 2012

06/07/2011

30 Years anniversary

The Danish Institute of Arbitration is happy to invite arbitration practitioners to its 30 Years Anniversary.

This event on 31 October 2011 takes place at the Old Stock Exchange, Slotsholmsgade 1, Copenhagen.

Read more about the programme here

Free registration at office@voldgiftsinstituttet.dk

01/03/2011

UIA - Copenhagen Seminar (Denmark)

UIA – Copenhagen Seminar (Denmark), April 8, 2011

UIA Seminar i Danmark om det nyeste inden for international voldgift.

Læs mere her

31/01/2011

Konference om mediation i erhvervstvister

Konference om mediation i erhvervstvister 24. marts 2011.

Læs mere om program og tilmelding her

25/01/2010

Dansk Erhverv og Voldgiftsinstituttet

Dansk Erhverv har besluttet at overdrage sine aktiviteter vedrørende voldgift til Voldgiftsinstituttet. Dansk Erhvervs aktiviteter på dette område har hidtil været drevet under navnet ”Dansk Erhvervs Voldgift” og tidligere under navnene ”Det Danske Handelskammers Voldgift” og ”HTS Voldgift”.

Som følge af overdragelsen er Dansk Erhverv optaget i kredsen af organisationer bag Voldgiftsinstituttet. Dansk Erhverv har således sæde i instituttets repræsentantskab og bestyrelse, og er dermed ligestillet med en række andre førende erhvervsorganisationer i Danmark, se nærmere på www.voldgiftsinstituttet.dk.

Det anførte indebærer, at voldgiftssager, hvor parterne i voldgiftsklausulen henviser til ”Dansk Erhvervs Voldgift”, eller eventuelt et af de tidligere navne, skal anlægges ved Voldgiftsinstituttet.

Det anførte indebærer endvidere, at Dansk Erhverv anbefaler sine medlemmer at henvise til Voldgiftsinstituttet i sine forslag til tvistløsningsklausuler.

Sammenlægningen indebærer, at der nu kun findes en generel voldgiftsinstitution i Danmark.

Overdragelsen berører ikke Dansk Erhvervs tilknytning til ICC’s voldgiftsfunktion og ej heller aktiviteterne i Københavns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Korn- og Foderstofhandelen.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Sven Petersen på telefonnummer 33 74 60 00 eller Steffen Pihlblad på telefonnummer 21 63 66 98.

 

 

06/06/2009

Ny adresse

Voldgiftsinstituttet er ved årsskiftet flyttet til nyt domicil i centrum af København.

For at sikre, at instituttets sager kan gennemføres i optimale rammer og på neutral grund, har instituttet igennem de sidste par måneder bygget om for at etablere nye mødefaciliteter, som er særligt indrettet til gennemførelse af voldgifts- og mediationssager, og som indeholder alt moderne mødeudstyr.

Ombygningen står nu færdig og i den anledning inviterer instituttet til

Reception

tirsdag den 16. juni 2009, kl. 16 – 17:30

i de nye lokaler på adressen

Kronprinsessegade 28, 3. sal, 1306 København K

På instituttets vegne

Steffen Pihlblad

01/05/2009

Maritimt seminar 12 May in Denmark

Maritime Arbitration in Denmark

 

A seminar presented by Danish Shipowners’ Association in association with the Danish Institute of Arbitration.

12 May 2009, at 14:30-17:00

at the premises of Danish Shipowners’ Association, Amaliegade 33, DK-1256 Copenhagen K

Everybody who is involved in concluding contracts in the field of maritime law should attend. Also attorneys, arbitrators, in-house counsel, academics and others with interest in the current developments in the field of maritime arbitration should attend.

Registration no later than 6 May 2009 on office@voldgiftsinstituttet.dk is required. Registration is free of charge.

P R O G R A M M E

14:30-14:40: Welcome and Introduction

Attorney Jesper Lett, Chairman of the Danish Institute of Arbitration

14:40-15:00: Settling disputes with the Danish Institute of Arbitration

Steffen Pihlblad, Managing Director of the Danish Institute of Arbitration

15:00-15:45: Maritime Arbitration in Denmark and abroad

Attorney Henrik Thal Jantzen, Kromann Reumert

Attorney Jes Anker Mikkelsen, Bech-Bruun

Attorney Peter Appel, Gorrissen Federspiel Kierkegaard

– Experiences with arbitration in London and Copenhagen

– How do you get success in negotiations of arbitration clauses?

– What is a dispute resolution policy and why your business must have a dispute resolution policy

– How do you appoint the best arbitrator?

– Qualified arbitrators and party representatives in Denmark

– Future perspectives with maritime arbitration in Denmark

15:45-16:00: Coffee break

16:00-16:30: Maritime Arbitration in Denmark and abroad, continued

16:30-16:45: The interest of Insurance companies in alternative dispute resolution in maritime cases

T.b.a.

16:45-17:00: Concluding remarks and questions

Attorney Jesper Lett, Chairman of the Danish Institute of Arbitration